เขตพื้นที่บางกอกน้อย

พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย มีจำนวนทั้งหมด 11 แห่ง