พิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการปรับปรุง “พิพิธภัณฑ์ประวัติการพยาบาลไทย” ในปีพ.ศ. 2557 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาส 150 ปี พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ และในโอกาส 120 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และได้มีการปรับชื่อพิพิธภัณฑ์เป็น “พิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560 แบ่งการจัดแสดง ดังนี้

ห้องศรีพัชรินทราราชสักการ
จัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ถ่ายทอดพระราชประวัติ พระราชจริยาวัตร และพระราชกรณียกิจสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการศึกษา การแพทย์ และการพยาบาล

ห้องประวัติการพยาบาลไทย
นำเสนอประวัติและพัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่สมัยที่การพยาบาลเป็นการดูแลกันของคนในครอบครัว จนกระทั่งการพยาบาลพัฒนาขึ้นมาเป็นวิชาชีพทางด้านสุขภาพที่มีความสำคัญและจำเป็นที่สุดวิชาชีพหนึ่งในสังคมปัจจุบัน

ห้องคุณหญิงพิณพากย์พิทยาเภท
นำเสนอเรื่องราว 120 ปี ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ได้รับพระราชทานก่อตั้งเมื่อ 120 ปีที่ผ่านมา เหตุการณ์สำคัญของคณะฯ ในแต่ละช่วงเวลา ผู้บริหารแต่ละยุค บูรพคณาจารย์ การเรียน ความเป็นอยู่ และกิจกรรมของนักศึกษาพยาบาลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านเทคนิคการจัดแสดงหลากหลายรูปแบบ ทั้งวิดิทัศน์ การจำลองบรรยากาศการเรียนการสอน

ห้องจดหมายเหตุทำงกำรพยำบำลรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุที่สำคัญเกี่ยวกับประวัติคณะพยาบาลศาสตร์และวิชาชีพการพยาบาลไทย หนังสือ/ตำราทางการพยาบาลที่หายาก ทั้งต้นฉบับ และจัดทำเป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


ที่ตั้ง:ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย
เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น.
โทรศัพท์: 0 2419 7466 ถึง 80 ต่อ 1401 หรือ 1402
E-mail:anchalee.ple@mahidol.edu
อัตราค่าเข้าชม: ไม่มีค่าเข้าชม