เขตพื้นที่ศาลายา

พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีจำนวนทั้งหมด 15 แห่ง