เขตพื้นที่พญาไท

พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท มีจำนวนทั้งหมด 10 แห่ง