เขตพื้นที่กาญจนบุรี

พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตพื้นที่กาญจนบุรี มีจำนวนทั้งหมด 3 แห่ง