หอจดหมายเหตุศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดเก็บและให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ สิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การแพทย์และประวัติของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล


ที่ตั้ง:ชั้น 2 ตึกสยามินทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-15.00น.
(เว้นวันหยุดราชการ)
โทรศัพท์: 0 2419 8285 หรือ 0 2419 8286
อัตราค่าเข้าชม:ไม่มีค่าเข้าชม