หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

เป็นส่วนจัดแสดงนิทรรศการถาวรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์การแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขของไทย และจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล


ที่ตั้ง:ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
โทรศัพท์: 0 2201 0562 และ 0 2201 0564
Email:ramamuseum@gmail.com
เว็บไซต์:https://med.mahidol.ac.th/
Facebook:ram rama.museum
อัตราค่าเข้าชม:ไม่มีค่าเข้าชม