รู้จักเรา

About us

โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

เป็นหน่วยงานในสังกัดหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณะกรรมการอำนวยการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ กำหนดนโยบาย ขอบเขตงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย และภาระงานที่เกี่ยวข้องมีคณะกรรมการเครือข่ายหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ประสานงานในการรวบรวม จัดหา เก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย เพื่อบริการแก่ผู้ใช้และสาธารณชน


บุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

งานบริหารจดหมายเหตุ 

1. พัฒนาและบริการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล

บุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

นางสาวณัฐกัลย์ อภิลักษณ์เสถียร

ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ

โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4346

1. นางสาวปัญจวัลย์ ชาวดง

ตำแหน่ง นักจดหมายเหตุ

โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4346

2. นางสาวนวลปรางค์ ศรัทธาบุญ

ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ

โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4346

รอตำแหน่งบรรจุ

นักจดหมายเหตุ

บุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ 

1. พัฒนาและบริการหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

2. จัดนิทรรศการในวาระสำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล

บุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์

โทร. 0-2849-4542

1. นายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์

ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ

โทร. 0-2849-4541

2. นายคมสันต์ เดือนฉาย

ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ

โทร. 0-2849-4541

3. นายพิชย ณ สงขลา

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทร. 0-2849-4542

ติดต่องานบริหารจดหมายเหตุ

งานบริหารจดหมายเหตุ ชั้น 3 หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทร 0-2800-2680-9 ต่อ 4346

ติดต่องานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

*** สถานที่ติดต่อเข้าชมนิทรรศการหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทร 0-2849-4541-2

โทรสาร 0-2849-4545

© 2020 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. All Rights Reserved.