รู้จักเรา

About us

โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

เป็นหน่วยงานในสังกัดหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณะกรรมการอำนวยการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ กำหนดนโยบาย ขอบเขตงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย และภาระงานที่เกี่ยวข้องมีคณะกรรมการเครือข่ายหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ประสานงานในการรวบรวม จัดหา เก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย เพื่อบริการแก่ผู้ใช้และสาธารณชน


บุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

หัวหน้าฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์

ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ

โทร. 0-2849-4542

งานบริหารจดหมายเหตุ 

1. พัฒนาและบริการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล

หัวหน้างานบริหารจดหมายเหตุ 

นางสาวณัฐกัลย์ อภิลักษณ์เสถียร

ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ

โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4346

นางสาวปัญจวัลย์ ชาวดง

ตำแหน่ง นักจดหมายเหตุ

โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4346

นางสาวนวลปรางค์ ศรัทธาบุญ

ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ

โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4346

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ 

1. พัฒนาและบริการหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

2. จัดนิทรรศการในวาระสำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล

หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ 

นายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์

ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ

โทร. 0-2849-4541

นายคมสันต์ เดือนฉาย

ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ

โทร. 0-2849-4543

นายพิชย ณ สงขลา

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทร. 0-2849-4544

ติดต่องานบริหารจดหมายเหตุ

งานบริหารจดหมายเหตุ ชั้น 3 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทร 0-2800-2680-9 ต่อ 4346

ติดต่องานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

*** สถานที่ติดต่อเข้าชมนิทรรศการหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

ชั้น 3 ห้องหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล 301 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทร 0-2849-4541-4

โทรสาร 0-2849-4545

© 2021 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. All Rights Reserved.