พิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

Museums & Exhibitions

ห้องจดหมายเหตุแผนที่และผังแม่บท

แนวคิดและรูปแบบการจัดแสดงห้องจดหมายเหตุแผนที่และผังแม่บท

ส่วนจัดเก็บและเผยแพร่

ออกแบบให้ความต้องการใช้สอย 2 ส่วนคือส่วนจัดเก็บ และส่วนเผยแพร่ รวมเป็นพื้นที่เดียวกัน เพื่อความสะดวกในการดูแลของเจ้าหน้าที่ และการเข้าใช้บริการของผู้ใช้บริการ การออกแบบเน้นให้ดูเรียบง่าย ใช้งานได้จริงสะดวกต่อการเก็บรักษาและบริการ รวมทั้งสร้างบรรยากาศให้เห็นวิสัยทัศน์ในการวางรากฐานการขยายพื้นที่ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน

เนื้อหาการจัดแสดง

เนื้อหาการจัดแสดง แบ่งออกเป็น 5 โซน ได้แก่

โซนที่ 1: โหมโรง

โซนที่ 2: สองวิทยาเขตรุ่นบุกเบิกมหิดล

โซนที่ 3: "วิทยาเขตศาลายา" ศูนย์รวมประชาคมมหิดล

โซนที่ 4: มุ่งขยายการศึกษาสู่ภูมิภาค

โซนที่ 5: ความสัมพันธ์ของวิทยาเขตต่างๆ กับสภาพแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ

ติดต่องานบริหารจดหมายเหตุ

งานบริหารจดหมายเหตุ ชั้น 3 หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทร 0-2800-2680-9 ต่อ 4346

ติดต่องานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

*** สถานที่ติดต่อเข้าชมนิทรรศการหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทร 0-2849-4541-2

โทรสาร 0-2849-4545

© 2020 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. All Rights Reserved.