ของที่ระลึก

กองทุนจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

ของที่ระลึกกองทุนจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

  • สินค้าที่ระลึก
  • กองทุนจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
สินค้าที่ระลึก

รายการของที่ระลึกฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

แมคเนต ราคา 39 บาท

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 ซม. รูปสมเด็จพระบรมราชเทวี ฮอมบูร์ก พ.ศ.2450

แมคเนต ราคา 39 บาท

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 ซม. รูปทะเลสาบเมืองปอตสดัม ประเทศเยอรมณีภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระบรมราชชนก

แมคเนต ราคา 39 บาท

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 ซม.รูปไปรษณียบัตรของสมเด็จพระบรมราชชนกส่งถวายสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เมื่อ พ.ศ. 2448

โปสการ์ด ราคา 12 บาท

ขนาดกว้าง 15 ซม. x ยาว 10.5 ซม.รูปเทพีสันติภาพ เมืองนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระบรมราชชนก

โปสการ์ด ราคา 12 บาท

ขนาดกว้าง 15 ซม. x ยาว 10.5 ซม. รูปพระราชวังสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระบรมราชชนก

โปสการ์ด ราคา 12 บาท

ขนาดกว้าง 15 ซม. x ยาว 10.5 ซม. รูปไปรษณียบัตรของสมเด็จพระบรมราชชนก ส่งถวายสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เมื่อ พ.ศ. 2448

โปสการ์ด ราคา 12 บาท

ขนาดกว้าง 15 ซม. x ยาว 10.5 ซม. รูปทะเลสาบเมืองปอตสดัม ประเทศเยอรมณี ภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระบรมราชชนก

โปสการ์ด ราคา 12 บาท

ขนาดกว้าง 15 ซม. x ยาว 10.5 ซม. รูปไปรษณียบัตรของสมเด็จพระบรมราชชนก ทรงส่งถึงสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรี กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ครั้งเสด็จไปเมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2448

โปสการ์ด ราคา 12 บาท

ขนาดกว้าง 15 ซม. x ยาว 10.5 ซม. รูปไปรษณียบัตรของสมเด็จพระบรมราชชนกส่งถวายสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เมื่อคราวเสด็จไปพระราชวังบักกิงแฮม ประเทศอังกฤษ

ร่ม ราคา 299 บาท

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 104 ซม. สีดำ รูปโลโก้ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

สมุดโน้ต

ราคาเล่มละ 79 บาท

ขนาด กว้าง 15 ซม. x ยาว 20 ซม. ชุดละ 4 เล่ม รูปชุดดำน้ำ ภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระบรมราชชนก

สมุดโน้ต

ราคาเล่มละ 79 บาท

ขนาด กว้าง 15 ซม. x ยาว 20 cm. ชุดละ 4 เล่ม ภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระบรมราชชนก

สมุดโน้ต

ราคาเล่มละ 79 บาท

ขนาด กว้าง 15 ซม. x ยาว 20 ซม. ชุดละ 4 เล่ม ไปรษณียบัตรของสมเด็จพระบรมราชชนกทรงส่งถึงสมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรี กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร พ.ศ.2448

หนังสือวันวาน...วันนี้ มหิดล ศาลายา ราคา 250 บาท

จำนวน 261 หน้า ขนาดความกว้าง 19 ซม. x ยาว 21.5 ซม.

หนังสือความทรงจำแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ราคา 450 บาท

จำนวน 296 หน้าขนาดความกว้าง 19 ซม. x ยาว 21.5 ซม.

หนังสือ รัก ณ มหิดล ราคา 200 บาท

จำนวน 100 หน้า ขนาดความกว้าง 21 ซม. x ยาว 21 ซม.

หนังสือภาพเก่าเล่าเรื่อง "MU Story"  ราคา 200 บาท

จำนวน 136 หน้า ขนาดความกว้าง 21 ซม. x ยาว 21 ซม.

เสื้อโปโลสีม่วง

ราคา 250 บาท

ขนาดเสื้อ Size SS  -XXXL

รอบอก 36-50 นิ้ว

เสื้อโปโลสีกรมท่า

ราคา 250 บาท

ขนาดเสื้อ Size SS  -XXXL

รอบอก 36-50 นิ้ว

เสื้อเสื้อทีเชิร์ตสีน้ำเงิน

ราคา 199 บาท

ขนาดเสื้อ Size S/M/L

รอบอก 34/36/42 นิ้ว

เสื้อเสื้อทีเชิร์ตสีน้ำเงิน

ราคา 199 บาท

ขนาดเสื้อ Size S/M/L

รอบอก 34/36/42 นิ้ว

เสื้อเสื้อทีเชิร์ตสีขาว

ราคา 199 บาท

ขนาดเสื้อ Size S/M/L

รอบอก 34/36/42 นิ้ว

ยูเอสบี

สินค้าหมด (ไม่จัดทำใหม่)

เสื้อโปโล

สินค้าหมด (ไม่จัดทำใหม่)

เสื้อโปโล

สินค้าหมด (ไม่จัดทำใหม่)

กองทุนจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

ชื่อโครงการ          กองทุนจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เป้าหมาย

1.  มีกลไกรองรับการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ                 

2.  สามารถระดมทุนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ อาทิ โครงการจัดทำของที่ระลึก โครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่าย โครงการจัดจ้างบุคลากรเพื่อช่วยปฏิบัติงานเทคนิคด้านจดหมายเหตุ โครงการจดหมายเหตุสัญจร และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีกลไกสนับสนุนการดำเนินงานของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้มีความคล่องตัว เกิดประสิทธิภาพ และเอกภาพในการบริหารจัดการ

2. มีงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมระหว่างเครือข่ายและการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง

3. ส่งเสริมการคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์อย่างถูกต้อง

4.  ผลักดันให้การพัฒนางานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย เกิดผลเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแผนงานของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกรรมการกองทุนจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  ที่ปรึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสินทรัพย์   ที่ปรึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ  ที่ปรึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ  ที่ปรึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองคลัง หรือ ผู้แทนกรรมการผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  กรรมการ

เลขานุการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์   กรรมการ

นายดรณ์ แก้วนัย  กรรมการ

นางสาวณัฐกัลย์ อภิลักษณ์เสถียร  กรรมการและเหรัญญิก

นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์   กรรมการและเลขานุการ

นายชัชพงศ์ อธิปัญญาวงศ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


ชื่อโครงการ

โครงการจัดทำของที่ระลึก

เป้าหมาย

1. เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล และส่วนงานต่างๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

2. เพื่อจัดทำของที่ระลึก อันเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงและสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

3. เพื่อนำของที่ระลึกมาจัดจำหน่าย และนำรายได้มาสนับสนุนการดำเนินงานด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

4. เพื่อสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัยในการรณรงค์ สร้างจิตสำนึก และสร้างแรงบันดาลใจ ผ่านชิ้นงานที่เป็นรูปธรรมเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวอันมีคุณค่าของมหาวิทยาลัยจากรุ่นสู่รุ่น

ของที่ระลึกจัดทำได้แก่ โปสการ์ด แมคเนต ยูเอสบี เสื้อโปโล ซึ่งมีทั้งภาพวาดฝีพระหัตถ์ และลายพระหัตถ์ของพระราชบิดา นอกจากนี้ยังมี ร่ม หนังสือ“วันวาน...วันนี้ มหิดลศาลายา" เสื้อโปโลสีม่วง สีน้ำเงิน และอื่นๆ  ฯลฯ

ติดต่องานบริหารจดหมายเหตุ

งานบริหารจดหมายเหตุ ชั้น 3 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทร 0-2800-2680-9 ต่อ 4346

ติดต่องานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

*** สถานที่ติดต่อเข้าชมนิทรรศการหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

ชั้น 3 ห้องหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล 301 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทร 0-2849-4541-4

โทรสาร 0-2849-4545

© 2021 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. All Rights Reserved.