พิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

Museum & Exhibitions

โซนที่ 7: หยั่งรากในแผ่นดิน

แสดงการสืบสานทางปัญญา

รวมทั้งเป็นส่วนปิดท้ายของนิทรรศการที่จะแสดงให้ผู้ชมเห็นว่าทุกคนนั้นสามารถพัฒนาตนเองเป็นปัญญาของแผ่นดินได้

สืบสานพระราชปณิธาน

พระราชกรณียกิจที่สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชทรงเริ่มต้นไว้เมื่อยังทรงพระชนม์ชีพ ได้งอกงามก่อเกิดคุณอนันต์แก่สังคมไทยมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งด้านการศึกษา การแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข เภสัชกรรมทันตกรรม การประมง และวิศวกรรม เป็นผลแห่งพระกรุณาธิคุณและพลังแห่งการสืบสานของปวงชนชาวไทยที่น้อมนำพระราชปณิธานเป็นแนวทางพัฒนาตนเอง สร้างปัญญาของแผ่นดินให้ปรากฏต่อเนื่องยั่งยืน

ติดต่องานบริหารจดหมายเหตุ

งานบริหารจดหมายเหตุ ชั้น 3 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทร 0-2800-2680-9 ต่อ 4346

ติดต่องานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

*** สถานที่ติดต่อเข้าชมนิทรรศการหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

ชั้น 3 ห้องหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล 301 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทร 0-2849-4541-4

โทรสาร 0-2849-4545

© 2021 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. All Rights Reserved.