พิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

Museum & Exhibitions

หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก

แนวคิดและรูปแบบการจัดแสดงหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก

บนผนังรอบห้องแสดงพระราชดำรัส อันถือเป็นสิ่งแสดงความคิดและจิตวิญญาณของพระองค์ ส่วนล่างของผนังจัดแสดงเรื่องราว พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาตินำเสนอผ่านพระราชดำรัส รูปภาพ ข้อความ สื่อเสียง และวัตถุจัดแสดงสำหรับฝ้าเพดานกลางห้องออกแบบให้มีประติมากรรมห้อยลอยอยู่ด้านบน เมื่อกระทบกับแสงธรรมชาติ จะเกิดผลึกสีรุ้งปรากฏขึ้น ส่วนที่พื้นด้านล่างใต้ประติมากรรมมีบ่อน้ำแห่งปัญญา เป็นที่รองรับน้ำพระราชหฤทัย จากด้านบน เสมือนฝนที่นำความชุ่มฉ่ำแผ่ไปทั่งทั้งแผ่นดิน

เนื้อหาการจัดแสดง แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่

โซนที่ 1: ปัญญาของแผ่นดิน

โซนที่ 2: เจ้าฟ้าของแผ่นดิน

โซนที่ 3: เจ้าฟ้านักเดินทาง

โซนที่ 4: ประทีปแห่งปัญญา

โซนที่ 5: รักษ์คนไข้ด้วยความรัก

โซนที่ 6: กันภัยมหิดล

โซนที่ 7: หยั่งรากในแผ่นดิน

ติดต่องานบริหารจดหมายเหตุ

งานบริหารจดหมายเหตุ ชั้น 3 หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทร 0-2800-2680-9 ต่อ 4346

ติดต่องานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

*** สถานที่ติดต่อเข้าชมนิทรรศการหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทร 0-2849-4541-2

โทรสาร 0-2849-4545

© 2020 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. All Rights Reserved.