รู้จักเรา

About us

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์

OKR : Objectives and Key Results


Objectives :

เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

Key Results :

1. จำนวนข้อมูลในคลังข้อมูลจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดลที่ให้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

2. มีผู้รับบริการด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์จากทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล

ภารกิจฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์


1. จัดเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้รับมอบ

2. จัดเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุส่วนบุคคลของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้รับมอบ

3. นำชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนกและหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

4. ดูแลรักษาหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนกและหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

5. จัดทำฐานข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุและวัตถุทางพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับมอบ

6. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลจดหมายเหตุที่ได้รับมอบและกิจกรรมฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ทางเว็บไซต์ https://museum.li.mahidol.ac.th/ และสื่อเอกสารรูปแบบต่างๆ

7. จัดทำนิทรรศการถาวร นิทรรศการหมุนเวียน เรื่องเกี่ยวกับประวัติ เกียรติภูมิและวันสำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล

8. จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้ประวัติ เกียรติภูมิและวันสำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดลแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

9. จัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

งานบริหารจดหมายเหตุ : ภารกิจ


งานบริหารจดหมายเหตุมีหน้าที่หลักในการดำเนินงานจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุอันเป็นเอกสารสำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดลทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ เอกสารลายลักษณ์ เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุเอกสารประเภทแผนที่ แผนผัง และเอกสารจดหมายเหตุประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ให้เป็นหมวดหมู่ตามหลักวิชาการจดหมายเหตุ ดำเนินการอนุรักษ์และให้บริการค้นคว้าแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล หน่วยงานภายนอกและผู้ค้นคว้าวิจัยที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของเอกสาร

ปัจจุบันสามารถให้บริการสืบค้น เอกสารประเภทเอกสารลายลักษณ์ได้แก่ เอกสารการบริหารงาน : เอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัย/คณบดีฯ/อกม.ระยะเวลาของเอกสารระหว่าง พ.ศ. 2504 - 2559 และเอกสารส่วนบุคคล :ศ.เกียรติคุณ ดร. นพ.ณัฐ ภมรประวัติ ระยะเวลาของเอกสารระหว่าง พ.ศ. 2522 –2534 และเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ได้แก่ภาพถ่ายเหตุการณ์สำคัญและกิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล จากงานสื่อสารองค์กรกองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กระบวนงานที่ปฎิบัติ


1. งานจัดเอกสารจดหมายเหตุ ได้แก่ การรับมอบเอกสารจดหมายเหตุ การวิคราะห์และจัดหมวดหมู่เอกสารจดหมายเหตุ การจัดทำบัญชีเอกสารจดหมายเหตุ การบันทึกข้อมูลเข้าคลังข้อมูลจดหมายเหตุ

2. งานอนุรักษ์เอกสาร ได้แก่ การแปลงเอกสารจดหมายเหตุเป็นไฟล์ดิจิทัล การใช้วัสดุเพื่อการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุตามหลักการอนุรักษ์เอกสาร

3. การบริการและเผยแพร่ ให้บริการแก่หน่วยงานภายในและผู้ค้นคว้า วิจัยที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของเอกสาร ซึ่งต้องปฏิบัติตามระเบียบการเข้าใช้บริการของงานบริหารจดหมายเหตุ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

2. งานอนุรักษ์เอกสาร ได้แก่ การแปลงเอกสารจดหมายเหตุเป็นไฟล์ดิจิทัล การใช้วัสดุเพื่อการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุตามหลักการอนุรักษ์เอกสาร

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ : ภารกิจ


1. งานบริการนำชมนิทรรศการถาวร หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

2. งานจัดแสดงนิทรรศการเนื่องในวาระสำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล

3. งานอบรมและพัฒนานักศึกษายุวมัคคุเทศก์ MU Guide

4. งานพัฒนาคลังข้อมูลพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Museums)

5. งานบริการข้อมูลของงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการเพื่อการเผยแพร่และให้ความรู้

6. งานสนับสนุนภารกิจของฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ และหอสมุดและคลังความรู้ฯ

ติดต่องานบริหารจดหมายเหตุ

งานบริหารจดหมายเหตุ ชั้น 3 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทร 0-2800-2680-9 ต่อ 4346

ติดต่องานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

*** สถานที่ติดต่อเข้าชมนิทรรศการหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

ชั้น 3 ห้องหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล 301 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทร 0-2849-4541-4

โทรสาร 0-2849-4545

© 2021 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. All Rights Reserved.