พิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

Museums & Exhibitions

โซนที่ 4: มุ่งขยายการศึกษาสู่ภูมิภาค

แสดงการขยายพื้นที่ทางกายภาพของมหาวิทยาลัยไปยังจังหวัดต่างๆ

ในส่วนภูมิภาค ได้แก่ วิทยาเขตกาญจนบุรี วิทยาเขตนครสวรรค์ และวิทยาเขตอำนาจเจริญเพื่อให้เห็นพัฒนาการทางกายภาพของมหาวิทยาลัยที่ไม่หยุดนิ่ง

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 วิทยาเขตกาญจนบุรีได้จัดตั้งบนพื้นที่ 6,000 ไร่ ที่ตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี สาเหตุที่เลือกตั้งที่นี่เนื่องจากเป็นพื้นที่เหมาะสม อยู่ท่ามกลางสภาพธรรมชาติ มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค และการคมนาคมสะดวก การพัฒนาทางกายภาพจะสอดคล้องกับผังแม่บท พ.ศ. 2540 อย่างไรก็ตามได้ปรับให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมและสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ อาคารสำคัญ เช่น อาคารอำนวยการ อาคารเรียนรวม อาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยประชากรและสังคม และศูนย์วิจัยโรคเขตร้อนกาญจนบุรี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน สำหรับทิศทางการขยายตัวจะรองรับกับการขยายตัวของนักศึกษาเป็นหลัก นอกจากนี้จังหวัดกาญจนบุรีได้ให้พื้นที่ริมแม่น้ำในเขตสุขาภิบาลลุ่มสุ่มเพิ่มจำนวน 24 ไร่ ซึ่งในอนาคตอาจจัดตั้งศูนย์วิจัยต่อไป

มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2544 ได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ แต่เนื่องจากพื้นที่เดิมที่ตำบลบึงเสนาทเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ ทำให้ต้องจัดหาที่ตั้งเหมาะสมแห่งใหม่ นั่นคือ ตำบลเขาทอง บนเนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่ สาเหตุที่เลือกตั้งที่นี่เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่พร้อมด้วยสาธารณูปโภคและ การเดินทางสะดวก การก่อสร้างอาคารจะถูกแบ่งเป็นระยะๆ เพื่อรองรับกับความพร้อมด้านวิชาการโดยดำเนินไปตามผังแม่บท พ.ศ. 2553 เน้นการสร้างมหาวิทยาลัยที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติ ไม่ก่อสร้างอาคารสูง อาคารสำคัญที่วางแผนจะก่อสร้าง ได้แก่ ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ และอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เอนกประสงค์ นอกจากนี้ยังคำนึงถึงการมีส่วนร่วมและเกิดประโยชน์กับชุมชน เช่น สร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในมหาวิทยาลัยและออกสู่ชุมชน เป็นต้น

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2549 ที่ตั้งมี 2 บริเวณ คือ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง ซึ่งเป็นที่ของราชพัสดุ จำนวน 43 ไร่ และบริเวณป่าดงหัวกองและป่าดงบังอี่ ตำบลสร้างนกทาอำเภอเมือง จำนวน 384 ไร่ ๗๓ ตารางวา รวมทั้งสิ้น 427 ไร่ 73 ตารางวา ปัจจุบัน (พ.ศ. 2553)มีการก่อสร้างอาคารหลังแรกบนพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นั่นคืออาคารเอนกประสงค์ ซึ่งเป็นอาคารที่มีความสมบูรณ์ภายในอาคารเดียว เช่น ห้องเรียนรวม สำนักงาน ห้องประชุม หอสมุดห้องคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ทิศทางการขยายตัวทางกายภาพจะก่อสร้างอาคารสำคัญ เช่น อาคารเรียนรวม อาคารหอพักอาจารย์และบุคลากร พร้อมทั้งเตรียมพร้อมระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อรองรับต่อการเปิดสอนในอนาคต

ติดต่องานบริหารจดหมายเหตุ

งานบริหารจดหมายเหตุ ชั้น 3 หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทร 0-2800-2680-9 ต่อ 4346

ติดต่องานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

*** สถานที่ติดต่อเข้าชมนิทรรศการหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทร 0-2849-4541-2

โทรสาร 0-2849-4545

© 2020 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. All Rights Reserved.