รู้จักเรา

About us

  • Home
  • รู้จักเรา
  • คณะกรรมการนโยบายด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกรรมการนโยบายด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 3281/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายด้านจดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล


คณะกรรมการนโยบายด้านจดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล

๑. อธิการบดี

ที่ปรึกษา

๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร

ที่ปรึกษา

๓. ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ที่ปรึกษา

๔. นายทรงยศ แววหงษ์

ที่ปรึกษา

๕. นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์

ที่ปรึกษา

๖. รองอธิการบดี

ประธานกรรมการ

๗. ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

รองประธานกรรมการ

๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์

กรรมการ

๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล

กรรมการ

๑๐. อาจารย์โรจลักษณ์ จักรไพวงศ์

กรรมการ

๑๑. นางสาววิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์  

กรรมการ

๑๒. นางอัญชลี มาตะโก  

กรรมการ

๑๓. นางสาวณัฐกัลย์ อภิลักษณ์เสถียร

กรรมการ

๑๔. นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์

กรรมการ

๑๕. นางสาวปัญจวัลย์ ชาวดง

กรรมการ

๑๖. นางสาวนวลปรางค์ ศรัทธาบุญ

กรรมการและเลขานุการ

๑๗. นายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑๘. นายคมสันต์ เดือนฉาย

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายและแนวทางการดำเนอนงานของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554


ติดต่องานบริหารจดหมายเหตุ

งานบริหารจดหมายเหตุ ชั้น 3 หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทร 0-2800-2680-9 ต่อ 4346

ติดต่องานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

*** สถานที่ติดต่อเข้าชมนิทรรศการหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทร 0-2849-4541-2

โทรสาร 0-2849-4545

© 2020 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. All Rights Reserved.