ข่าวสารและกิจกรรม

Latest News & Activities

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการ ปี 2563

วันอังคารที่ 15 วันพฤหัสบดีที่ 17 และวันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานในโครงการศึกษาดูงานแนวทางจัดทำ Gamification Museum

วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับงานสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นักศึกษายุวมัคคุเทศก์มหาวิทยาลัยมหิดล (MU guide) ร่วมกิจกรรม Live สด แนะนำพื้นที่ Co-MU Space by SCB ผ่าน Facebook Mahidol University Library

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 งานบริหารจดหมายเหตุ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมกับ หน่วยจัดเก็บและรักษาเอกสาร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี ร่วมกันระดมสมอง เพื่อจัดทำองค์ความรู้ด้านการประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุ

วันที่เสาร์ 7, 14, 28 และวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Mahidol Museum & Tour

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 งานบริหารจดหมายเหตุ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุให้แก่บุคลากรสำนักผู้อำนวยการ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล ส่งมอบแฟ้มเอกสารประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับพิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทย คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดนิทรรศการเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563 นิทรรศการ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ เข้ารับรางวัล Museum Thailand Popular Vote 2020

งานบริหารจดหมายเหตุ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการจดหมายเหตุสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2563

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563 ถ่ายทอดสดผ่านระบบ WebEx Meeting

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการค้นคว้าและทำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุ

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบหน่วยสื่อสารองค์กรและหน่วยภาพลักษณ์องค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบนางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ร่วมงานแถลงข่าวพิธีเททองหล่อพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ และพิธีวางศิลาฤกษ์หอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 ฝ่ายจดหมายเหตุฯ จัดนิทรรศการ “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์” รุ่งอรุณ ก่อนเก่า เรามหิดล ในโอกาสครบรอบ 51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมคณะกรรมการนโยบายด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

  • 1
  • 2

ติดต่องานบริหารจดหมายเหตุ

งานบริหารจดหมายเหตุ ชั้น 3 หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทร 0-2800-2680-9 ต่อ 4346

ติดต่องานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

*** สถานที่ติดต่อเข้าชมนิทรรศการหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทร 0-2849-4541-2

โทรสาร 0-2849-4545

© 2020 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. All Rights Reserved.