ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เจริญ โชติกวณิชย์ (หลักในการดำเนินชีวิตเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จและเป้าหมาย)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เจริญ โชติกวณิชย์

สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

หลักในการดำเนินชีวิตเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จและเป้าหมาย

        ตลอดชีวิตการทำงาน ผมไม่เคยคิดว่าจะต้องได้รับรางวัลอะไรจากสิ่งที่ทำ ส่วนใหญ่การทำงานมาจากนโยบายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชา เราอย่าไปคิดว่าเวลาเราทำอะไรแล้วเราจะได้รับอะไรเป็นสิ่งตอบแทน หรือ อย่าทำงานเพื่อหวังผลตอบแทน แต่ขอแค่สิ่งที่เราทำคือสิ่งที่ดี ในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า หลักสำคัญของศาสนาพุทธมี 3 ข้อ คือ

1. ทำความดี
2. ละเว้นความชั่ว
3. ทำจิตใจให้ผ่องใส

        ถ้าเราทำความดี ไม่ทำความชั่ว และทำจิตใจให้ผ่องใส สมาธิปัญญาความคิดก็จะปลอดโปร่ง ส่งผลให้เราคิดดี ทำดี ซึ่งตรงกับที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงตรัสไว้ว่า “...ให้คิดก่อนทำ...” ก่อนที่จะทำอะไรให้คิดก่อน คิดว่าสิ่งที่เราจะทำดีหรือไม่ ถ้าไม่ดีก็ไม่ควรทำ อาจจะส่งผลเสียให้กับตัวเรา เราควรยึดถือเช่นนี้เมื่อเราคิดดี ทำดี จิตใจผ่องใส ศีล 5 ก็จะตามมาครับ เพราฉะนั้นการดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติ และอย่างที่เราทราบ ศาสนาทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี ขึ้นอยู่กับว่าใครจะยึดแนวทางใด แต่ผลสุดท้าย คือ ทำให้เป็นคนดี


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 3 หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร 0-2800-2680-9 ต่อ 4346