ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา (ประวัติการศึกษาและ ประวัติการทำงาน)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา

เนื่องจากอาจารย์มีปัญหาทางด้านสุขภาพ จึงไม่สามารถดำเนินการสัมภาษณ์ประวัติได้ ดังนั้น รูปแบบการนำเสนอประวัติของอาจารย์จึงแตกต่างจากอาจารย์ท่านอื่น ๆ

วัน/เดือน/ปี เกิด  9 ตุลาคม พ.ศ. 2475
ภูมิลำเนา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
ครอบครัว บิดา นายชุน พรรณเชษฐ์
มารดา นางประทิน (ทองกรวย) พรรณเชษฐ์
คู่สมรส นายวินิต อิศรางกูร ณ อยุธยา

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2483 – 2492  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย (ระหว่างสงคราม อพยพไปเรียนที่โรงเรียนพิจิตรกัลยาณี บางระยะ)
พ.ศ. 2492 – 2494 หลักสูตรเตรียมแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2494 – 2498 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
พ.ศ. 2502 – 2503 Certificate of Pediatrics, Graduate School of Medicine, University of Pennsylvania, USA
พ.ศ. 2503 – 2506 Certificate in Clinical and Research Fellow in Hematology, The Children’s
Hospital of Philadelphia, University of Pennsylvania, USA
พ.ศ. 2502 – 2506 D.Sc. (Med.) Pediatrics, Graduate School of Medicine, University of Pennsylvania, USA
พ.ศ. 2519 อนุมัติบัตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
พ.ศ. 2523 อนุมัติบัตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโลหิตวิทยา แพทยสภา

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2498 – 2500  แพทย์ประจำบ้านกุมารฯ คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล
พ.ศ. 2500 – 2501 ผู้ช่วยอาจารย์ แผนกกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล
พ.ศ. 2501 – 2502 อาจารย์ (ตรี) แผนกกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล
พ.ศ. 2502 – 2507 อาจารย์ (โท) แผนกกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล
พ.ศ. 2507 – 2512 อาจารย์ (เอก) แผนกกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล
พ.ศ. 2512 – 2536 หัวหน้าหน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
พ.ศ. 2514 – 2517 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
พ.ศ. 2517 – 2521 รองศาสตราจารย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
พ.ศ. 2521 – 2531 ศาสตราจารย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
พ.ศ. 2523 – 2526 รองหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
พ.ศ. 2527 – 2535 หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
พ.ศ. 2529 – 2531 รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
พ.ศ. 2531 – 2536 ศาสตราจารย์ ระดับ 11 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
30 กันยายน 2536 เกษียณอายุราชการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
พ.ศ. 2536 – ปัจจุบัน ศาสตราจารย์เกียรติคุณและอาจารย์พิเศษ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 3 หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร 0-2800-2680-9 ต่อ 4346