หน้าหลัก

10 แพทย์ต้นแบบแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

การจัดทำโครงการ 10 แพทย์ต้นแบบแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มมาจากการที่ทางแพทยสภาครบรอบ 50 ปี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561 แพทยสภาได้มีการสรรหาแพทย์ต้นแบบ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่แพทย์รุ่นใหม่ โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหา คือ “…เป็นสมาชิกแพทยสภาและยังมีชีวิตอยู่ แพทย์ที่เคยประกอบวิชาชีพเวชกรรมทำงานด้านแพทย์มาไม่น้อยกว่า 3 ปี และได้ดำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อการแพทย์ เป็นแพทย์ที่ประกอบคุณงามความดี มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมที่เป็นประจักษ์ ไม่เป็นกรรมการแพทยสภา และคณะอนุกรรมการสรรหาแพทย์ต้นแบบของแพทยสภา ไม่เคยได้รับรางวัลของแพทย์สภา และมีการแบ่งกลุ่มความสามารถในเชิงวิชาการ บริหาร วิจัย นวัตกรรม ศิลปวัฒนธรรม หรือ มีความกล้าหาญ เสียสละความสุขของตนให้ผู้อื่น…” กระทั่งมีมติประกาศรายนามแพทย์ต้นแบบของแพทยสภาจำนวน 25 ท่าน

ด้วยเหตุนี้ งานบริหารจดหมายเหตุ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลจึงจัดทำโครงการ 10 แพทย์ต้นแบบแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล โดยอ้างอิงรายนามแพทย์ต้นแบบที่ทางแพทยสภาได้ประกาศไว้ จำนวน 25 ท่าน ทางงานบริหารจดหมายเหตุ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการตรวจสอบแล้วว่า มีบุคลากรที่เคยปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งหมด 10 ท่าน โดยจะดำเนินการค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และเรียบเรียงประวัติบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลจากการสัมภาษณ์ประวัติบุคคลทั้ง 10 ท่าน เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่แพทย์ต้นแบบของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้รับเลือก และเพื่อเป็นประโยชน์ รวมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ที่สนใจต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 3 หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร 0-2800-2680-9 ต่อ 4346