ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา (รางวัล และเกียรติคุณที่ได้รับ)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา

เนื่องจากอาจารย์มีปัญหาทางด้านสุขภาพ จึงไม่สามารถดำเนินการสัมภาษณ์ประวัติได้ ดังนั้น รูปแบบการนำเสนอประวัติของอาจารย์จึงแตกต่างจากอาจารย์ท่านอื่น ๆ

รางวัล และเกียรติคุณที่ได้รับ

พ.ศ. 2495  ชนะเลิศการประกวดเรียงความวันมหิดล เรื่อง “ความสำคัญของวิชาโรคเด็กต่อประเทศไทย” จากคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล
พ.ศ. 2529 เข็มกาชาด ชั้น 2 จากสภากาชาดไทย
พ.ศ. 2530 อาจารย์ดีเด่น สาขาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2529 – 2530 จากมหาวิยาลัยมหิดล
อาจารย์ตัวอย่าง ของสภาคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2529 – 2530 จากสภาคณาจารย์
พ.ศ. 2535 นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2535 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2537 แพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล
เข็มเกียรติยศ “ศิษย์เก่าศิริราชดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2537 จากสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช
พ.ศ. 2538 เข็มกาชาด ชั้น 1 จากสภากาชาดไทย
International Prize “Henri Chaigneau 1995” จาก The French Association of Haemophiliacs
พ.ศ. 2547 รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล – บีบราวน์ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย จากมหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2561 แพทย์ต้นแบบ จากแพทยสภา
ได้รับรางวัล International Lifetime Achievement Award จาก The world Federation of Hemophilia (WFH)
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พ.ศ. 2507  จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
พ.ศ. 2510 จตุรถาภรณ์ช้างเผือก
พ.ศ. 2512 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
พ.ศ. 2514 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
พ.ศ. 2518 ทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย
พ.ศ. 2522 ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก
พ.ศ. 2525 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
พ.ศ. 2528 ประถมาภรณ์ช้างเผือก
พ.ศ. 2530 มหาวชิรมงกุฎ
พ.ศ. 2535 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
พ.ศ. 2535 เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาแพทยศาสตร์
พ.ศ. 2546 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
   

แกลเลอรี่ภาพถ่าย

 

---------------------------------------------------
บรรณานุกรม
วิกิพีเดีย. ภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา. (2561). [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/ภัทรพร_อิศรางกูร_ณ_อยุธยา. (วันที่สืบค้น 19 กันยายน 2561).
72 ปีมงคลวาร สานงานโลหิตเพื่อปวงชน ของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงภัทรพร อิศรางกรู ณ อยุธยา. กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย, 2547.
สมาคมแพทย์สตรี. ประวัติแพทย์สตรีตัวอย่าง ประจำปี 2552. (2555). [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.tmwa.or.th/lib/file/2012073143510_1.pdf. (วันที่สืบค้น 20 กันยายน 2561).

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 3 หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร 0-2800-2680-9 ต่อ 4346