ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา (การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา

เนื่องจากอาจารย์มีปัญหาทางด้านสุขภาพ จึงไม่สามารถดำเนินการสัมภาษณ์ประวัติได้ ดังนั้น รูปแบบการนำเสนอประวัติของอาจารย์จึงแตกต่างจากอาจารย์ท่านอื่น ๆ

การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ

พ.ศ. 2509 – 2521  อนุกรรมการวิชาการและที่ปรึกษาหลายสมัยของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
พ.ศ. 2513 – 2530 กองบรรณาธิการวารสาร Journal of Medical Association of Thailand
พ.ศ. 2518 – 2535 กองบรรณาธิการวารสาร Journal of Pediatrics, Obstretics and Gynaecology
พ.ศ. 2520 – 2528 อนุกรรมการวิจัยของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
พ.ศ. 2520 – 2525 อนุกรรมการกำหนดมาตรฐานการสูญเสียสมรรถภาพทางการและทางจิตสาขาโลหิตวิทยา (กระทรวงมหาดไทย)
พ.ศ. 2520 – 2521 กองบรรณาธิการวารสารรามาธิบดีเวชสาร
พ.ศ. 2521 – 2533 กรรมการสอบสวนด้านจริยธรรมหลายสมัยต่อเนื่อง 12 ปี แพทยสภา
พ.ศ. 2523 กรรมการร่างกฎเกณฑ์การฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโลหิต แพทยสภา
พ.ศ. 2523 – 2532 อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาโลหิตวิทยา แพทยสภา
อนุกรรมการ ริเริ่มจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าวเสนอแพทยสภา
พ.ศ. 2523 Director, National Member Organization – Thailand องค์การฮีโมฟีเลียโลก(The World Federation of Hemophilia)
พ.ศ. 2524 – 2533 กองบรรณาธิการวารสาร Journal Medical Progress
พ.ศ. 2524 ที่ปรึกษาอนุกรรมการทางวิชาการในคณะกรรมการจัดหา และส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย
ประธานคณะอนุกรรมการภาวะโรคเลือดออกง่าย สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
ประธานศูนย์ฝึกอบรมโรคเลือดออกง่ายขององค์การฮีโมฟีเลียโลก สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2525 – 2528 กรรมการบริหารศูนย์โรคเลือดออกง่ายแห่งชาติ (แผนพัฒนาแห่งชาติแผน 5)
ประธานกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโรคเลือดออกง่าย
พ.ศ. 2527 Co – Director, Bangkok International Hemophilia Training Centerองค์การฮีโมฟีเลียโลก (The World Federation of Hemophilia)
พ.ศ. 2528 – 2545 อกม.วิสามัญเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ระดับ 11 สาขากุมารเวชศาสตร์ โลหิตวิทยา เวชศาสตร์บริการโลหิต (เป็นครั้งคราว) ทบวงมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2528 Director ASEAN Countries องค์การฮีโมฟีเลียโลก (The World Federation of Hemophilia)
พ.ศ. 2531 – 2533 ที่ปรึกษาในคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญโรคเลือดในการป้องกันและควบคุมโรคเลือดในประเทศไทย
พ.ศ. 2532 – 2533 ประธานอนุกรรมการประเมินสถานการณ์โรคเลือดออกในทารก APCD และ HDN ในคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญโรคเลือด
ประธานอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาโลหิต แพทยสภา
พ.ศ. 2532 – 2536 นายกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย (2 สมัย)
พ.ศ. 2532 – 2538 อนุกรรมการในการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพสาขากุมารศาสตร์
พ.ศ. 2532 – 2539 กองบรรณาธิการวารสารโรคเอดส์แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2533 อนุกรรมการโครงการป้องกันโรคเอดส์แห่งชาติ ทบวงมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2533 – 2536 ประธานอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขากุมารเวชศาสตร์โรคเลือด แพทยสภา
พ.ศ. 2533 ที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการธาลัสซีเมียของคณะแพทยศาสตร์
พ.ศ. 2534 – 2535 อนุกรรมการบริหารด้านโรคเอดส์ที่เกี่ยวกับแม่และเด็ก ในคณะกรรมการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์
พ.ศ. 2534 – 2536 กรรมการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์แห่งชาติ
อนุกรรมการวิชาการโรคเอดส์ในคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์แห่งชาติ
ประธานกรรมการป้องกันการแพร่เชื้อเอดส์จากการรับเลือด
พ.ศ. 2534 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฝ่ายป้องกันการติดเชื้อจากการรับโลหิต สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการวารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
กองบรรณาธิการวารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต (ประธานกรรมการก่อตั้งและที่ปรึกษากองบรรณาธิการ)
พ.ศ. 2536 – 2537 ที่ปรึกษาและวิทยากรในการเตรียมการให้วิตามิน เค แก่ทารกแรกเกิดทุกรายในแผนพัฒนาแผน 7 เพื่อป้องกันโรคเลือดออกง่ายในทารก ซึ่งเริ่มปฏิบัติได้ในปีงบประมาณ 2537 โดยร่วมวางแผนอย่างต่อเนื่อง และจัดอบรมแก่แพทย์และบุคลากรการแพทย์ทั่วประเทศ จากกรมอนามัย
พ.ศ. 2536 ที่ปรึกษาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขากุมารเวชศาสตร์โรคเลือด
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาแผนกพลาสม่า และผลิตภัณฑ์โลหิต
พ.ศ. 2537 – 2544 ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดแนวปฏิบัติงานบริการโลหิตระดับชาติ
พ.ศ. 2538 คณะอนุกรรมการศึกษาวิจัยความปลอดภัยและประสิทธิภาพของตำราแผนปัจจุบันให้กับมนุษย์ ประเภทยาใหม่ Vitamin K2 ขององค์การอาหารและยา
พ.ศ. 2538 ประธานจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “งานบริการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ” ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
พ.ศ. 2543 ประธานชมรมผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย และโรคเลือดออกง่ายทางพันธุกรรมแห่งประเทศไทย
President the 26th International Congress of the World Federation of Hemophilia โดยจัดประชุมเดือนตุลาคม 2547 ขององค์การฮีโมฟีเลียโลก
พ.ศ. 2545 ประธานมูลนิธิฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาจัดประชุมนานาชาติ Asia Pacific Congress of International AssociationOf Blood Transfusion ซึ่งจะจัดประชุมในปี พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2547 Medical Advisory Board of the International Society of Hematology –Asia Pacific Division, Nagoya, Japan
พ.ศ. 2547 – 2550 ประธานที่ปรึกษา GAP Program ขององค์การฮีโมฟีเลียโลกให้การสนับสนุนแก่ประเทศไทย
พ.ศ. 2536 รองประธานมูลนิธิธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2541 ที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ โรคฮีโมฟีเลีย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
พ.ศ. 2544 ประธานทุนอาชวดิศ – ศิริรัตน มูลนิธิรามาธิบดี
ฯลฯ

การริเริ่ม และการก่อตั้ง

พ.ศ. 2506  การค้นพบโรคเลือดออกง่ายในสมองทารก (Acquired Prothrombin Complex Deficiency in Infant - APCD) หรือ โรคเลือดออกง่ายในเด็กทารกจากการขาดวิตามินเค
พ.ศ. 2508 – 2512 ร่วมก่อตั้งภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยรับผิดชอบในการก่อตั้งคลังเลือดและห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
พ.ศ. 2511 – 2513 ร่วมก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยร่วมเป็นอนุกรรมการหลักสูตรอนุกรรมการห้องปฏิบัติการกลาง และอนุกรรมการ Hospital Organization

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 3 หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร 0-2800-2680-9 ต่อ 4346