สิรินธรทันตพิพิธ

โซนที่ 1 จัดแสดงนิทรรศกำรใต้ร่มพระบำรมีจักรีวงศ์เป็นโถงต้อนรับและจุดเริ่มต้นการเข้าชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ “สิรินธรทันตพิพิธ” จัดแสดงนิทรรศการใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ ประกอบด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีต่อคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โซนที่ 2 ทันตแพทยศำสตร์ยุคแรกเริ่มในทวีปเอเชียเป็นห้องนำเสนอเรื่องราวและจัดแสดงศาสตร์ด้านทันตแพทย์ยุคแรกเริ่มในทวีปเอเชีย นำเสนอตามลำดับช่วงเวลา โดยใช้ภาพประกอบคำบรรยาย การจัดแสดงสมุนไพรในขวดโหล การจำลองใบหน้าสตรีสมัยรัตนโกสินทร์ใส่ฟันปลอมที่ทำจากกะลามะพร้าว การเล่าเรื่องโดยมิชชันนารี ความรู้ด้านทันตกรรมจากตะวันตกสู่สยามประเทศ การจำาลองร้านทำฟันและบรรยากาศถนนเจริญกรุงสมัยรัชกาลที่ 5

โซนที่ 3 คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล อดีตสู่ปัจจุบันนำเสนอวิดีทัศน์ ประวัติคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากอดีตสู่ปัจจุบัน

โซนที่ 4 หน่วยทันตกรรมพระรำชทำน สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรีเป็นห้องที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับหน่วยทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการจำลองบรรยากาศการจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ในการออกปฏิบัติการในพื้นที่ ผ่านสื่อระบบสามมิติ

โซนที่ 5 ห้องทันตสุขภาพสำหรับทุกคนนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยสูงอายุ โดยจัดแสดงในรูปแบบต่างๆ พร้อมสนุกสนานกับฟันยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในไทย

โซนสุดท้าย หอจดหมายเหตุเป็นห้องจัดแสดงวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับงานด้านทันตกรรมและสื่อการเรียนการสอนของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ที่ตั้ง:ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
โทรศัพท์:0 2200 7653
E-mail:museum2558@gmail.com
เว็บไซต์:www.dt.mahidol.ac.th
อัตราค่าเข้าชม:ไม่มีค่าเข้าชม