พิพิธภัณฑ์ทางสัตวแพทย์

จัดแสดง สัตว์สตาฟ โครงกระดูกสัตว์ ตัวอย่างเชื้อโรค ความรู้ทางด้านสัตวแพทย์ อาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์ อวัยวะของสัตว์ และอุปกรณ์ทางสัตวแพทย์


ที่ตั้ง: ชั้น 1 อาคารเรียน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ: เปิดให้ชมปีละ สองครั้ง คือ วัน open house (ประมาณกลางปี) และ วันมหิดลคนรักสัตว์ หากมาเป็นนักเรียน นักศึกษา เป็นกลุ่ม สามารถทำการนัดหมายเพื่อขอเข้าชมเพื่อเป็นกรณีพิเศษได้
โทรศัพท์: 0 2441 5242 ถึง 4 ต่อ 1527
Email: tuempong.wan@mahidol.edu
อัตราค่าเข้าชม: ไม่มีค่าเข้าชม