พิพิธภัณฑ์พยาบาล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

เป็นส่วนจัดแสดงนิทรรศการถาวรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พยาบาลสากลและประวัติศาสตร์พัฒนาการพยาบาลของไทย รวมทั้งประวัติการก่อตั้งโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี


ที่ตั้ง:ชั้น M อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
(กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้า)
โทรศัพท์: 0 2201 2014 และ 0 2201 0562
Email:ramchannarong@gmail.com pareside@hotmail.com
เว็บไซต์:http://med.mahidol.ac.th/nursing rama.nurse
อัตราค่าเข้าชม:ไม่มีค่าเข้าชม