หอเกียรติยศแห่งรามาธิบดี

เป็นส่วนจัดแสดงนิทรรศการถาวรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติและผลงานของคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน โดยมีเนื้อหาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแนวทางในการดำรงชีวิตให้เกิดแก่ผู้เข้าชมเพื่อสร้างสรรรค์ประโยชน์ต่อประชาคมรามาธิบดีและสังคมส่วนรวมต่อไป


ที่ตั้ง:ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
โทรศัพท์: 0 2201 0562 และ 0 2201 0564
Email:ramamuseum@gmail.com
เว็บไซต์:https://med.mahidol.ac.th/
Facebook:ram rama.museum
อัตราค่าเข้าชม:ไม่มีค่าเข้าชม