พฤกษาดุริยางค์

พฤกษาดุริยางค์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หรือพิพิธภัณฑ์ต้นไม้ดนตรี เป็นเรื่องใหม่ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และเป็นเรื่องใหม่สำหรับมหาวิทยาลัยของไทย นำเสนอเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนมายุ 80 พรรษา ซึ่งวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระราชทานชื่อ อาคาร “ภูมิพลสังคีต” จึงได้นำเสนอโครงการปลูกป่าไม้ใช้ทำเครื่องดนตรีบนพื้นที่ 10 ไร่ ล้อมรอบอาคารห้องซ้อมดนตรีหลังใหม่ (อาคาร D)

มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมต้นไม้ที่ใช้ทำเครื่องดนตรี เสียงดนตรี ที่เกิดจากไม้ ทั้งเครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีพื้นบ้าน และเครื่องดนตรีสากล รวมไปถึงเครื่องดนตรีในภูมิภาคอุษาคเนย์ ซึ่งเป็นมรดกของชาติให้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้นักเรียน นักศึกษา และสังคมได้ศึกษาเรียนรู้ เป็นสถานที่เพื่อการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมที่พึ่งพาธรรมชาติจากป่าไม้ ปลูกต้นไม้ที่ยังเป็นต้นไม้ ก่อนที่จะมาเป็นเครื่องดนตรี เก็บรักษาดูแลต้นไม้ และสืบทอดวัฒนธรรมดนตรี รวมถึงวิถีชีวิตของผู้คน และเป็นประวัติศาสตร์ของชนชาติ เพื่อพัฒนาพื้นที่ดนตรีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการท่องเที่ยว พัฒนาดนตรีให้เป็นสินค้า

พฤกษาดุริยางค์เป็นการออกแบบป่าไม้ให้เป็นสวนและพิพิธภัณฑ์ต้นไม้ดนตรี สร้างบรรยากาศให้มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างร่มรื่น และสร้างสิ่งแวดล้อมให้มีคุณค่าทางการศึกษา คุณค่าในวีถีชีวิตของคนในสังคมภูมิภาคอุษาคเนย์ สร้างความร่มรื่น และสร้างความรื่นรมย์ให้กับมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นแหล่งของการเรียนรู้ สร้างความรู้ที่อยู่กับธรรมชาติ ทั้งยังเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม


ที่ตั้ง:วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ เวลา 06.00-18.00 น.
โทรศัพท์:0 2800 2525-34
โทรสาร: 0 2800 2530
E-mail: musicmupr@gmail.com, msmuweb@gmail.com
เว็บไซต์:www.music.mahidol.ac.th
Facebook: collegeofmusicmahidol
อัตราค่าเข้าชม: ไม่มีค่าเข้าชม