พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรมมีวิสัยทัศน์ในการเป็นวิสาหกิจนวัตกรรมทางสังคม พันธกิจหลักคือ เรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษย์

พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม นำเสนอพิพัฒนาการทางวิชาการของสถาบันฯ ในการศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้เข้าใจชีวิตจิตใจอย่างถ่องแท้ ทั้งยังเป็นพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานด้านพิพิธภัณฑสถานของบุคลากรทางพิพิธภัณฑ์

นิทรรศการถาวร สนทนาอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมผ่านหมู่บ้านชาติพันธุ์จำลองเพื่อนำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตประจำวันทั้งในทางที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ชมสามารถเรียนรู้อดีตปัจจุบันและตั้งคำถามถึงความท้าทายในอนาคตเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมแบบพหุมิติผ่านระบบปฏิบัติการแบบดิจิทัลเพื่อสร้างความหมายใหม่ของประสบการณ์อย่างรวดเร็วรอบด้าน

นิทรรศการถาวร สนทนาอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม ผ่านหมู่บ้านชาติพันธุ์จำลองเพื่อนำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตประจำวันทั้งในทางที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ของกลุ่มชาติพันธุ์ ผู้ชมสามารถเรียนรู้ อดีต ปัจจุบัน และตั้งคำถามถึงความท้าทายในอนาคต เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมแบบพหุมิติ ผ่านระบบปฏิบัติการแบบดิจิทัล เพื่อสร้างความหมายใหม่ของประสบการณ์อย่างรวดเร็ว รอบด้าน

ขณะนี้ พิพิธภัณฑ์กำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงนิทรรศการถาวร และพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ใหม่ เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เชิงปริวรรต

วิวิธชาติพันธุ์

นิทรรศการพิเศษเคลื่อนที่แบบคาราวานของพิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม พันธกิจสำคัญคือการส่งเสริมบูรณภาพแห่งความแตกต่างทางวัฒนธรรม ด้วยการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเปี่ยมคุณธรรม

นิทรรศการนี้ นับเป็นนวัตกรรมของอุปกรณ์การเรียนรู้แบบร่วมสมัย มีองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ ห้องสมุดเฉพาะทางเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย แบบออนไลน์และออฟไลน์ กิจกรรมการศึกษาที่สามารถออกแบบให้เข้ากับบริบทที่แตกต่าง และร้านค้าพิพิธภัณฑ์ และร้านกาแฟ จัดจำหน่ายของที่ระลึกจากกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ และระดมทุนให้แก่พิพิธภัณฑ์

วิวิธชาติพันธุ์ เคลื่อนที่ออกไปเพื่อให้บริการการเรียนรู้เชิงปริวรรตด้วยการคิดเชิงออกแบบ แก่ โรงเรียน พิพิธภัณฑ์ และชุมชน มุ่งสร้าง “บทสนทนา” และ “ปฏิบัติการ” เพื่อหาทางออกแก่ปัญหาต่างๆ ของชุมชนอย่างสร้างสรรค์


ที่ตั้ง:ชั้น 1 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
(การเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะที่ต้องการผู้นำชม กรุณาติดต่อล่วงหน้า)
โทรศัพท์: 0 2800 2308 ถึง 14 ต่อ 3405, 3447
Email:iculture408@gmail.com, rilca.mu@gmail.com
เว็บไซต์:http://www.lc.mahidol.ac.th/th/AboutUs/AnthropologyMuseum.htm
Facebook:rilcamuse
อัตราค่าเข้าชม: ไม่มีค่าเข้าชม