ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ภารกิจการดำเนินงาน

  1. จัดเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้รับมอบ
  2. จัดเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุส่วนบุคคลของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้รับมอบ
  3. นำชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนกและหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
  4. ดูแลรักษาหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนกและหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
  5. จัดทำฐานข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุและวัตถุทางพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับมอบ
  6. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลจดหมายเหตุที่ได้รับมอบและกิจกรรมฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ทางเว็บไซต์ และสื่อเอกสารรูปแบบต่างๆ
  7. จัดทำนิทรรศการถาวร นิทรรศการหมุนเวียน เรื่องเกี่ยวกับประวัติ เกียรติภูมิและวันสำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล
  8. จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้ประวัติ เกียรติภูมิและวันสำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดลแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
  9. จัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ที่ตั้ง:ชั้น 3 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
โทรศัพท์:0 2800 2680 ถึง 9 ต่อ 4346
เว็บไซต์:https://museum.li.mahidol.ac.th
http://www.li.mahidol.ac.th/archivemuseumdivision
http://www.museumthailand.com/th/museum/muarms
Facebook:MUARMS
อัตราค่าเข้าชม: ไม่มีค่าเข้าชม