ข่าวสารและกิจกรรม

Latest News & Activities

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 งานบริหารจดหมายเหตุ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุให้แก่บุคลากรสำนักผู้อำนวยการ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล


วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30-16.30 น. นางสาวปัญจวัลย์ ชาวดง นักจดหมายเหตุ งานบริหารจดหมายเหตุ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุให้แก่บุคลากรสำนักผู้อำนวยการ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ณ งานบริหารจดหมายเหตุ ชั้น 3 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดต่องานบริหารจดหมายเหตุ

งานบริหารจดหมายเหตุ ชั้น 3 หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทร 0-2800-2680-9 ต่อ 4346

ติดต่องานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

*** สถานที่ติดต่อเข้าชมนิทรรศการหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทร 0-2849-4541-2

โทรสาร 0-2849-4545

© 2020 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. All Rights Reserved.