การประกอบพระราชพิธี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

น้ำพระมูรธาภิเษก

"การสรงพระมูรธาภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีความเชื่อมาจากอินเดียโบราณ..."


พระมหาเศวตฉัตร

"พระมหาเศวตฉัตร หรือนพปฎลมหาเศวตฉัตร เป็นฉัตรทำด้วยผ้าขาวลดหลั่นกัน 9 ชั้น แต่ละชั้นมีระบายขลิบทองแผ่ลวดซ้อนกัน 3 ชั้น ใช้ปักหรือแขวน ประดิษฐานเหนือพระแท่นราชบังลังก์ในพระที่นั่งสำคัญต่าง ๆ เหนือพระแท่นราชบรรจถรณ์..."


เครื่องราชกกุธภัณฑ์และเครื่องอิสริยราชูปโภค

"เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ ประกอบด้วยเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ เครื่องอิสริยราชูปโภค และพระแสงราชศาสตราวุธ ซึ่งจะทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก..."


พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร

"พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน เป็นพระราชพิธีที่คล้ายกับพิธีขึ้นบ้านใหม่ การพระราชพิธีเริ่มจากข้าราชบริพารเวียนเทียนสมโภชพระราชมณเฑียร ..."

 


เสด็จออกมหาสมาคม

"วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. หลังจากเสด็จสิ้นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในช่วงเช้าแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงฉลองพระองค์ครุย สายสะพายนพรัตน์ราชวราภรณ์ สายสร้อยจุลจอมเกล้า ทรงพระมหาพิชัยมงกุฎ ประทับเหนือพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์บนพระราชบัลลังก์ภายใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร..."

 

เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

"เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค..."

 


อ้างอิง

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม. (2562). พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเอกสารต่างประเทศ. กรุงเทพ : อรุณการพิมพ์.
กระทรวงวัฒนธรรม. (2562). ประมวลองค์ความรู้ พระราชพิธีบรมราชภิเษก. กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์.
ณัฏฐภัทร จันทวิช. (2530). พระราชพิธีบรมราชภิเษก. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊พ.
นนทพร อยู่มั่งมี และ พัสวีสิริ เปรมกลุนันท์ (2562). เสวยราชสมบัติกษัตรา. กรุงเทพฯ : มติชน.
แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, ม.ร.ว. (2531). สถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวัง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ.
เวลส์, เอช. จี. ควอริช. (2562). พระราชพิธีแห่งกรุงสยาม ตั้งแต่โบราณกาล ถึง พ.ศ. 2475. [Siamese State Ceremonies] (พิมพ์ครั้งที่ 1) (สุทธิศักดิ์ ปาลโพธิ์, ผู้แปล). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
ห้อง ๓๐๑ ชั้น ๓ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถ.พุทธมณฑลสาย ๔ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐
โทร ๐-๒๘๔๙-๔๕๔๑-๒
โทรสาร ๐-๒๘๔๙-๔๕๔๕