วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ (Vision)

-เชิดชูภูมิปัญญา เชื่อมคุณค่าสู่สากล

พันธกิจ (Mission)

1. บริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อนงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นระบบ ต่อเนื่อง และตามหลักวิชาการ
2. พัฒนาเครือข่ายและระบบการประสานงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อความเป็นเอกภาพ
3. สร้างจิตสำนึกแก่ชาวมหิดลเรื่องคุณค่าของงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4. บริการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ จัดแสดงข้อมูลด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

1. กำหนดนโยบาย แนวทาง และพัฒนากลไกงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย และส่วนงานให้เป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งการนำระบบสารสนเทศ
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ เพื่อการจัดเก็บ อนุรักษ์ ให้บริการ และเผยแพร่ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ประสานเครือข่ายความร่วมมือด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินกิจกรรม
ต่างๆ ร่วมกัน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3. รณรงค์สร้างจิตสำนึก และแรงบันดาลใจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองและริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน อันนำมาสู่การเผยแพร่เกียรติยศและความภาคภูมิใจแก่ชาวมหิดล
4. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และจัดนิทรรศการเกี่ยวกับจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล (หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก หอเกียรติยศ
แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล และห้องจดหมายเหตุ แผนที่และผังแม่บท) ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล และอาคารศาลายา แก่ชาวมหิดลและสาธารณชน

 

..............................................................................................

pdf

ดาวน์โหลด ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2554

Scroll to top