mu_news484

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ นำโดยนางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "แหล่งความรู้และการออกแบบนิทรรศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562" ในการสัมมนาเรื่อง "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" ภายในการสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดทั่วประเทศ ครั้งที่ 43 พุทธศักราช 2562 จัดโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ

 • 01-26jul2019
 • 02-26jul2019
 • 03-26jul2019
 • 04-26jul2019
 • 05-26jul2019
 • 06-26jul2019
 • 07-26jul2019
 • 08-26jul2019
 • 09-26jul2019
 • 10-26jul2019
 • 11-26jul2019
 • 12-26jul2019
 • 13-26jul2019
 • 14-26jul2019
 • 15-26jul2019
 • 16-26jul2019
 • 17-26jul2019
 • 18-26jul2019
 • 19-26jul2019
 • 20-26jul2019
 • 21-26jul2019
 • 22-26jul2019
 • 23-26jul2019
 • 24-26jul2019
 • 25-26jul2019
 • 26-26jul2019
  

 

Scroll to top