mu news499

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 น. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งสิ้นจำนวน 8 คน ชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก โดยมีผู้ให้การต้อนรับและนำชม คือ 1. นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
2. นายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์ นักเอกสารสนเทศ
3. นายคมสันต์ เดือนฉาย นักเอกสารสนเทศ

  • 01-20191112
  • 02-20191112
  • 03-20191112
 

 

Scroll to top