mu_news482

สัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 ณ ห้อง 411 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล โดยมี ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ

พร้อมกันนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเสวนาและบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ “จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในมุมมอง นักจดหมายเหตุของชาติ” โดย คุณจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร บอกเล่าประสบการณ์ และความรู้เกี่ยวกับเอกสารจดหมายเหตุ ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บ รักษา และตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ และมีการบรรยายเรื่อง “Design Thinking and Service Design” โดย อาจารย์อภิทาน ลี รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิจัยและออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาออกแบบกระบวนการคิด ซึ่งมีผลต่อการประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการปฏิบัติงานได้

นอกการเสวนาและบรรยายข้างต้น ภายในโครงการยังมีกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายร่วมระดมความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ จากทีมวิทยากรกระบวนการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีผู้เข้าร่วมเครือข่ายจากส่วนงานต่าง ๆ กว่า 27 ส่วนงาน

สำหรับโครงการสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดลนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ และนิทรรศการ อันเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการระบบงานด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพ สามารถส่งเสริมให้ประชาคมชาวมหิดลเกิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และพัฒนาการของมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบในเวทีระดับโลก

ข่าวโดย นายคมสันต์ เดือนฉาย นักเอกสารสนเทศ
ภาพ นายสุวีร์ ชยะกุลคีรี นักศึกษา MU Guide คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ภาพกิจกรรมช่วงเช้า

 • 01-12jul2019-am
 • 02-12jul2019-am
 • 03-12jul2019-am
 • 04-12jul2019-am
 • 05-12jul2019-am
 • 06-12jul2019-am
 • 07-12jul2019-am
 • 08-12jul2019-am
 • 09-12jul2019-am
 • 10-12jul2019-am
 • 11-12jul2019-am
 • 12-12jul2019-am
 • 13-12jul2019-am
 • 14-12jul2019-am
 • 15-12jul2019-am
 • 16-12jul2019-am
 • 17-12jul2019-am
 • 18-12jul2019-am
 • 19-12jul2019-am
 • 20-12jul2019-am
 • 21-12jul2019-am
 • 22-12jul2019-am
 • 23-12jul2019-am
 • 24-12jul2019-am
 • 25-12jul2019-am
 • 26-12jul2019-am
 • 27-12jul2019-am
 • 28-12jul2019-am
 • 29-12jul2019-am
 • 30-12jul2019-am
 • 31-12jul2019-am
 • 32-12jul2019-am
 • 33-12jul2019-am
  

 

ภาพกิจกรรมช่วงบ่าย

 • 01-12jul2019-pm
 • 02-12jul2019-pm
 • 03-12jul2019-pm
 • 04-12jul2019-pm
 • 05-12jul2019-pm
 • 06-12jul2019-pm
 • 07-12jul2019-pm
 • 08-12jul2019-pm
 • 09-12jul2019-pm
 • 10-12jul2019-pm
 • 11-12jul2019-pm
 • 12-12jul2019-pm
 • 13-12jul2019-pm
 • 14-12jul2019-pm
 • 15-12jul2019-pm
 • 16-12jul2019-pm
 • 17-12jul2019-pm
 • 18-12jul2019-pm
 • 19-12jul2019-pm
 • 20-12jul2019-pm
 • 21-12jul2019-pm
 • 22-12jul2019-pm
 • 23-12jul2019-pm
 • 24-12jul2019-pm
 • 25-12jul2019-pm
 • 26-12jul2019-pm
  

Scroll to top