mu_news489

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 8.30 น. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษาฯ อำเภอพุทธมณฑล ครั้งที่ 9/2562 รวมทั้งสิ้นจำนวน 80 คน ชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล โดยมีผู้ให้การต้อนรับและนำชม คือ

1. นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
2. นายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์ นักเอกสารสนเทศ
3. นายคมสันต์ เดือนฉาย นักเอกสารสนเทศ

  • 01-04sep2019
  • 02-04sep2019
  • 03-04sep2019
  • 04-04sep2019
  • 05-04sep2019
  • 06-04sep2019
  • 07-04sep2019
  • 08-04sep2019
  • 09-04sep2019
  • 10-04sep2019
 

Scroll to top