mu_news488

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบสุขภาพจากการอบรมนานาชาติครั้งที่ 3 ในหัวข้อ "Strengthening Health System: The Key Contributing to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs) ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้นจำนวน 25 คน ชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล โดยมีผู้ให้การต้อนรับและนำชม คือ

1. นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
2. นายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์ นักเอกสารสนเทศ
3. นายคมสันต์ เดือนฉาย นักเอกสารสนเทศ

 • 01-03sep2019
 • 02-03sep2019
 • 03-03sep2019
 • 04-03sep2019
 • 05-03sep2019
 • 06-03sep2019
 • 07-03sep2019
 • 08-03sep2019
 • 09-03sep2019
 • 10-03sep2019
 • 11-03sep2019
 • 12-03sep2019
 • 13-03sep2019
 • 14-03sep2019
 • 15-03sep2019
 • 16-03sep2019
 • 17-03sep2019
 • 18-03sep2019
 • 19-03sep2019
 • 20-03sep2019
 • 21-03sep2019
 • 22-03sep2019
 • 23-03sep2019
 • 24-03sep2019
 • 25-03sep2019
 • 26-03sep2019
 • 27-03sep2019
 • 28-03sep2019
 • 29-03sep2019
 • 30-03sep2019
 • 31-03sep2019
 • 32-03sep2019
 • 33-03sep2019
 • 34-03sep2019
 • 35-03sep2019
 • 36-03sep2019
 • 37-03sep2019
 • 38-03sep2019
 • 39-03sep2019
 • 40-03sep2019
 • 41-03sep2019
 • 42-03sep2019
 • 43-03sep2019
 • 44-03sep2019
 • 45-03sep2019
 • 46-03sep2019
 • 47-03sep2019
 • 48-03sep2019
 • 49-03sep2019

 

Scroll to top