ชื่อโครงการ
โครงการสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๒

หลักการและเหตุผล
ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยและส่วนงานต่างๆ ให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ อันเป็นการส่งเสริมให้ชาวมหิดลภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และพัฒนาการของมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกที่มีคุณค่า โดยมอบหมายให้ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการผลักดันนโยบายดังกล่าวให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม เพื่อสนับสนุนให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเวทีวิชาการเกี่ยวกับงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์นั้น
ในปัจจุบัน มีส่วนงานที่ดำเนินการด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์เพิ่มขึ้นกว่า 40 แห่ง ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ จึงเห็นควรจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรที่ปฏิบัติในหน้าที่ดังกล่าว ได้มาพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนแนวคิด และร่วมกันพัฒนางานต่อไปอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังเป็นเวทีในการบริการวิชาการด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้เครือข่ายได้รับความรู้ที่สอดคล้องกับยุคสมัยจากผู้เชี่ยวชาญ นำมาสรุปถอดบทเรียนร่วมกันต่อไป ทั้งนี้ ยังเป็นโอกาสอันดีในการเชื่อมสัมพันธ์เครือข่ายให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อความร่วมมือและการผลักดันนโยบายต่าง ๆ ร่วมกันในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แก่เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
2. เพื่อเปิดโอกาสให้เครือข่ายฯ ได้พบปะ แลกเปลี่ยนทัศนะ และสร้างสัมพันธ์อันดี เพื่อเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งต่อไป
3.เพื่อให้เครือข่ายได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง
4. เพื่อสร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้เครือข่าย ได้ตระหนักในความสำคัญของงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ และเกิดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานในหน่วยงานของตนให้สำเร็จเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

แบบประเมินความพึงพอใจสัมมนาเครือข่ายงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ครั้งที่ 6 ปี 2562

ภาพบรรยากาศ

ณ ห้องประชุม ๔๑๑ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

รูปภาพบรรยากาศช่วงเช้า


 • 01-12jul2019-am
 • 02-12jul2019-am
 • 03-12jul2019-am
 • 04-12jul2019-am
 • 05-12jul2019-am
 • 06-12jul2019-am
 • 07-12jul2019-am
 • 08-12jul2019-am
 • 09-12jul2019-am
 • 10-12jul2019-am
 • 11-12jul2019-am
 • 12-12jul2019-am
 • 13-12jul2019-am
 • 14-12jul2019-am
 • 15-12jul2019-am
 • 16-12jul2019-am
 • 17-12jul2019-am
 • 18-12jul2019-am
 • 19-12jul2019-am
 • 20-12jul2019-am
 • 21-12jul2019-am
 • 22-12jul2019-am
 • 23-12jul2019-am
 • 24-12jul2019-am
 • 25-12jul2019-am
 • 26-12jul2019-am
 • 27-12jul2019-am
 • 28-12jul2019-am
 • 29-12jul2019-am
 • 30-12jul2019-am
 • 31-12jul2019-am
 • 32-12jul2019-am
 • 33-12jul2019-am

 

รูปภาพบรรยากาศช่วงบ่าย


 • 01-12jul2019-pm
 • 02-12jul2019-pm
 • 03-12jul2019-pm
 • 04-12jul2019-pm
 • 05-12jul2019-pm
 • 06-12jul2019-pm
 • 07-12jul2019-pm
 • 08-12jul2019-pm
 • 09-12jul2019-pm
 • 10-12jul2019-pm
 • 11-12jul2019-pm
 • 12-12jul2019-pm
 • 13-12jul2019-pm
 • 14-12jul2019-pm
 • 15-12jul2019-pm
 • 16-12jul2019-pm
 • 17-12jul2019-pm
 • 18-12jul2019-pm
 • 19-12jul2019-pm
 • 20-12jul2019-pm
 • 21-12jul2019-pm
 • 22-12jul2019-pm
 • 23-12jul2019-pm
 • 24-12jul2019-pm
 • 25-12jul2019-pm
 • 26-12jul2019-pm
Scroll to top