มหาวิทยาลัยมหิดล ถือกำเนิดขึ้นเพื่อจัดการเรียนการสอน สร้างงานด้านวิชาการ การวิจัย และการบริการแก่สังคมไทยมานานกว่า 123 ปี พัฒนาการทางประวัติศาสตร์อันยาวนานของมหาวิทยาลัยได้เดินทางไปพร้อมกับการสั่งสมคุณค่าทางปัญญานานัปการ จนเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการของไทยและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์คุณค่าทางประวัติศาสตร์และพัฒนาการของมหาวิทยาลัย จึงมีนโยบายพัฒนางานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยสนับสนุนการทำงานเป็นเครือข่าย และสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดลมีหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รวม ๒๗ แห่ง เปิดให้บริการเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาและเผยแพร่เกียรติคุณของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์สืบไป

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ณ เขตพื้นที่บางกอกน้อย จำนวน 11 แห่ง

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ณ เขตพื้นที่พญาไท จำนวน 14 แห่ง

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ณ เขตพื้นที่ศาลายา จำนวน 14 แห่ง

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ณ เขตพื้นที่กาญจนบุรี จำนวน 1 แห่ง

 

ช่องทางการติดต่อส่วนประสานงานโครงการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

มหาวิทยาลัยมหิดลหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ที่อยู่: ชั้น 3 ห้อง 301 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ 

โทรศัพท์: 0-28849-4541-42 

โทรสาร: 0-2449-4545 

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Scroll to top