นิทรรศการวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ถ้อยคำพระราชาสู่ปัญญาของแผ่นดิน
จัดนิทรรศการ วันที่ ๒ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 ดาวโหลดไฟล์ pdf


 00 king09        00 king10

 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น แก่วงการการศึกษาไทย โดยทรงให้ความสำคัญแก่การพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในหลากหลายสาขาวิชา เพื่อประโยชน์สุขและความก้าวหน้าของประเทศ อีกทั้งยังทรงเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ หรือโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ ตลอดรัชสมัย พร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราโชวาท เป็นแนวทางปฏิบัติตนของบัณฑิต อาทิ

01 2495  02 2541

 

รูปที่ ๑ พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๔๙๕ ณ หอประชุมราชแพทยาลัย

รูปที่ ๒ พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๑ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค มาพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกในรัชสมัย ในพิธีประสาทปริญญาและอนุปริญญา ณ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๓ มีบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จาก ๖ สาขาวิชา คือ สาขาแพทยศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิชาพยาบาล-ผดุงครรภ์และอนามัย บัณฑิตแพทย์ คนแรกที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ของพระองค์ คือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เอื้อม ศิลาอ่อน แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

03 2493        04 2541

รูปที่ ๑ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. ๒๔๙๓    

รูปที่ ๒ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๔๑

        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินมาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๐ เป็นครั้งสุดท้าย ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในปีนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น ๕,๒๖๔ คน จากหลากหลายสาขาวิชา ได้แก่ สาขา
แพทยศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ อักษรศาสตร์ และประชากรศาสตร์

Scroll to top