01
  
นิทรรศการ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562

ครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 ดาวโหลดไฟล์บอร์ดนิทรรศการ pdf        ดาวโหลดไฟล์สูจิบัตร pdfมหาวิทยาลัยมหิดล

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริที่จะจัดสร้างโรงพยาบาลเพื่อรักษาผู้ป่วยในทุกชนชั้น และในปี พ.ศ.2429 ได้พระราชทานนามโรงพยาบาลแห่งนั้นว่า “โรงศิริราชพยาบาล” ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน เมื่อมีโรงพยาบาลแล้วจึงจำเป็นจะต้องผลิตบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นกำลังในการรักษาผู้ป่วย จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงเรียนแพทย์ขึ้นในปี พ.ศ.2432 และพัฒนาเป็น “โรงเรียนแพทยากร” (พ.ศ.2436) และ “ราชแพทยาลัย” (พ.ศ.2443) ตามลำดับ จากนั้นเมื่อสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2460 จึงได้รวมราชแพทยาลัยเป็น “คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล”

ต่อมาในปี พ.ศ.2486 ได้สถาปนามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ขึ้น มีการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็น 4 คณะแรก โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ อำมาตย์ตรี พระอัพภันตราพาธพิศาล (กำจร พลางกูร) เป็นอธิการบดีท่านแรกของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

จนกระทั่งในปี พ.ศ.2507 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายรายงานแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และในโอกาสนั้นได้ขอพระราชทานพระนามาภิไธย “มหิดล” เป็นชื่อมหาวิทยาลัย โดยทรงมีพระราชกระแสรับสั่งว่า “ไม่ขัดข้อง แต่ขอให้ปรับขยายให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์เสียก่อน เพื่อให้สมพระเกียรติ แต่ขอให้เป็นไปในทางประหยัด” ซึ่งมหาวิทยาลัยได้น้อมรับนำพระราชกระแสมาดำเนินการ โดยยกร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยใหม่พร้อมกับจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ขึ้น

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2512 มีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ เป็นอธิการบดีท่านแรก และเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีสถานที่เพียงพอต่อการขยายหลักสูตรการเรียนการสอน จึงได้ประสานงานกับสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เพื่อทำการซื้อที่ดินในตำบลศาลายา และในปี พ.ศ.2517 ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้สำนักงานฯ ขายโอนที่ดินในตำบลศาลายา เนื้อที่ 1,242 ไร่ 20 ตารางวา กับมหาวิทยาลัยมหิดลในราคาไร่ละ 10,000 บาท หลังจากนั้นปรับพื้นที่และสร้างอาคารสำหรับรองรับนักศึกษาได้จำนวนหนึ่งแล้ว จึงได้เริ่มเปิดการเรียนการสอน ณ พื้นที่ศาลายาเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2525 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2526 เพื่อเป็นเป็นพื้นที่สำหรับพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอนต่าง ๆ มาจนถึงปัจจุบัน

ตลอดระยะเวลา 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินกิจการเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ โดยการจัดตั้งส่วนงานต่าง ๆ ให้ครอบคลุมในศาสตร์ความรู้ในทุกแขนง ทั้งยังมีการขยายวิทยาเขต เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย และในปัจจุบันยังดำเนินภารกิจ เพื่อพัฒนามาตรฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกด้วย


“Timeline of Mahidol University เส้นทางแห่งมหาวิทยาลัยของแผ่นดิน”

84-2561

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลจัดนิทรรศการ “Timeline of Mahidol University เส้นทางแห่งมหาวิทยาลัยของแผ่นดิน” เพื่อรวบรวมประวัติศาสตร์และเกียรติประวัติสำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดลเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล 2 มีนาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการระลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระนามาภิไธย “มหิดล” ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกผู้ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อวงการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงการอุดมศึกษาของประเทศไทย ให้เป็นนามแห่งมหาวิทยาลัยของเรา ซึ่งถือเป็นเกียรติอันสูงสุด และเพื่อเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามมหาวิทยาลัย “มหิดล” รวมทั้งเป็นการแสดงกตัญญุตาที่จะสืบสานพระราชปณิธาน ในสมเด็จพระบรมราชชนก เพื่อเป็นการสร้างประโยชน์เพื่อมวลมนุษยชาติสืบไป


ยุคโรงศิริราชพยาบาล 2424-2431 
     
พ.ศ. 2424    
 02-2424        เกิดอหิวาตกโรคระบาดขึ้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริ จัดตั้งโรงพยาบาลชั่วคราว
     
พ.ศ. 2429    
03-2429   22 มีนาคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสร้าง โรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศ
     
พ.ศ. 2430    
04-2430   31 พฤษภาคม สมเด็จฯ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ สิ้นพระชนม์ด้วยพระโรคบิด
     
พ.ศ. 2431    
    26 เมษายน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปิดโรงพยาบาล
05-2431    25 ธันวาคม พระราชทานนามโรงพยาบาลว่า "โรงศิริราชพยาบาล"
     

 


ยุคโรงเรียนแพทยากร 2432-2443 
     
พ.ศ. 2432        มีนาคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชานุญาต ให้จัดตั้งโรงเรียนแพทย์
     
พ.ศ. 2433    5 กันยายน เริ่มเปิดการเรียนการสอน มีนักเรียน 15 คน
     
พ.ศ. 2434    
     
06-2434   1 มกราคม นพ.ยอร์ช บี แมคฟาร์แลนด์ (พระอาจวิทยาคม) เป็นอาจารย์สอนนักเรียนแพทย์ จนถึง พ.ศ. 2468
     
พ.ศ. 2435   มีนาคม นักเรียนแพทย์รุ่นแรกสำเร็จการศึกษา ได้รับประกาศนียบัตรแพทย์จำนวน 9 คน
     
พ.ศ. 2436   1 พฤษภาคม ประกาศรับสมัครเข้าเรียนวิชาแพย์ใน "โรงเรียนแพทยากร"
     
พ.ศ. 2439    
     
07-2439   สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้สร้าง โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้ขึ้นในบริเวณโรงศิริราชพยาบาล
     

ยุคโรงเรียนราชแพทยาลัย 2443-2460 
     
พ.ศ. 2443    
     
 08-2443        3 มกราคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเปิดตึกโรงเรียนแพทย์ และพระราชทานนามใหม่ว่า “โรงเรียนราชแพทยาลัย”
     
พ.ศ. 2445   นพ.ยอร์ช บี แมคฟาร์แลนด์ (พระอาจวิทยาคม) เป็นผู้อำนวยการทั้งฝ่ายโรงพยาบาล และฝ่ายโรงเรียนแพทย์
     
พ.ศ. 2458    
     
09-2458   พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นชัยนาทนเรนทร เป็นผู้บัญชาการราชแพทยาลัย
     
พ.ศ. 2459    
     
10-2459   26 มีนาคม พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา "จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย"
     

ยุคคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2460-2485
     
พ.ศ. 2460    
     
11-2460       6 เมษายน รวมโรงเรียนราชแพทยาลัย เป็น "คณะแพทยศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น "คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล"
     
พ.ศ. 2462    
     
12-2462   ศ.นพ.เอลเลอร์ จี. เอลลิส ชาวอเมริกัน เข้ามาเป็นอาจารย์สอนวิชาพยาธิวิทยา และช่วยพัฒนาศิริราชตามโครงการความร่วมมือกับมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์
     
พ.ศ. 2464    
     
13-2464   เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เสนาบดีกระทรวงธรรมการ รับพระบรมราชโองการ ทำจดหมายถึงมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ให้เข้ามาช่วยปรับปรุงการศึกษาแพทย์ โดยสมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช เป็นผู้แทนฝ่ายไทย
     
พ.ศ. 2465    
     
14-2465   สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช พระราชทานเงินค่าก่อสร้าง “ตึกศัลยกรรมชาย” ภายหลังเสด็จสวรรคตแล้วจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “มหิดลบำเพ็ญ”
     
พ.ศ. 2471   นิสิตเตรียมแพทย์ปริญญารุ่นแรกสำเร็จการศึกษา
     
พ.ศ. 2472    
     
15-2472   24 กันยายน สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สวรรคต
     
พ.ศ. 2473    
     
16-2473   25 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตให้แพทย์ปริญญารุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมตึกอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     
พ.ศ. 2474    
     
17-2474   คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล จัด “ประเพณีข้ามฟาก” ถือเป็นกิจกรรมรับน้องมหาวิทยาลัยครั้งแรก
     
พ.ศ. 2485    
     
18-2485   สถาปนากรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ขึ้น สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
     

ยุคมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 2486-2511 
     
 พ.ศ. 2486    
     
    7 กุมภาพันธ์ สถาปนามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ขึ้น เริ่มต้นมี 4 คณะ
18-2486           12 มีนาคม ศ.นพ.พระอัพภันตราพาธพิศาล (กำจร พลางกรู) เป็นผู้บัญชาการ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ท่านแรก (ดำรงตำแหน่งถึง 16 เมษายน 2488)
     
พ.ศ. 2488    
     
19-2488   17 เมษายน ศ.นพ.หลวงเฉลิมคัมภีร์เวชช์ (เฉลิม พรหมมาส) ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ดำรงตำแหน่งถึง 15 กันยายน 2500)
     
พ.ศ. 2489    
     
20-2489   23 เมษายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในรัชกาล
     
พ.ศ. 2491    
     
21-2491   25 พฤษภาคม จัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
     
พ.ศ. 2493    
     
22-2493   3 เมษายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เป็นครั้งแรกในรัชกาล
23-2493   27 เมษายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ โรงพยาบาลศิริราช
     
พ.ศ. 2500    
     
24-2500   16 กันยายน ศ.นพ.หลวงพิณพากย์พิทยาเภท (พิณ เมืองแมน) ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ดำรงตำแหน่งถึง 15 สิงหาคม 2501)
25-2500   10 กรกฎาคม จัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์
     
พ.ศ. 2501    
     
26-2501   16 สิงหาคม ศ.นพ.สวัสดิ์ แดงสว่าง ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ดำรงตำแหน่งถึง 2 มิถุนายน 2507)
27-2501   21 ตุลาคม จัดตั้งโรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์
     
พ.ศ. 2502    
     
28-2502   28 ตุลาคม จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
     
พ.ศ. 2503    
     
29-2503   28 มีนาคม จัดตั้งคณะอายุรศาสตร์เขตร้อน และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
     
พ.ศ. 2507    
     
30-2507   3 มิถุนายน ศ.นพ.ชัชวาล โอสถานนท์ ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ดำรงตำแหน่งถึง 8 ธันวาคม 2512) ขอพระราชทานพระนาม “มหิดล” จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว- ภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระกระแสรับสั่งว่าไม่ขัดข้อง แต่สมควรปรับขยายให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์
31-2507   4 กุมภาพันธ์ จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
     
พ.ศ. 2508    
     
    16 มีนาคม โอนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ ไปสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
32-2508   27 กรกฏาคม จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
     
พ.ศ. 2509    
     
33-2509   12 กรกฎาคม จัดตั้งศูนย์วิจัยประชากรและสังคม
     
พ.ศ. 2510   25 ตุลาคม โอนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ไปสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     
พ.ศ. 2511    
     
35-2511   7 มิถุนายน จัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์พญาไท และคณะเภสัชศาสตร์พญาไท
     
     

 


ยุคมหาวิทยาลัยมหิดล 2512-2531
     
พ.ศ. 2512    
    2 มีนาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานนาม "มหิดล" เป็นชื่อมหาวิทยาลัย
    9 ธันวาคม ศ.นพ.ชัชวาล โอสถานนท์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี (ดำรงตำแหน่งถึง 30 พฤศจิกายน 2514)
37-2512       14 ธันวาคม จัดตั้งคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
     
พ.ศ. 2514    
     
38-2514   17 กุมภาพันธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ ให้สำนักงานทรัพย์สิน พระมหากษัตริย์จำหน่ายที่ดิน ณ ตำบลศาลายา แก่มหาวิทยาลัยมหิดล
39-2514   14 พฤศจิกายน จัดตั้งสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
40-2514   9 ธันวาคม ศ.นพ.กษาน จาติกวนิช ดำรงตำแหน่งอธิการบดี (ดำรงตำแหน่งถึง 8 ธันวาคม 2522)
     
พ.ศ. 2515   23 มิถุนายน ยกฐานะโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นคณะพยาบาลศาสตร์
     
พ.ศ. 2516   26 กันยายน จัดตั้งโครงการศึกษาและวิจัยสิ่งแวดล้อม
     
พ.ศ. 2517   พฤษภาคม จัดตั้งโครงการศูนย์ศึกษาวิจัยภาษาและวัฒนธรรมอาเชียอาคเนย์
     
พ.ศ. 2519   เริ่มดำเนินการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
     
พ.ศ. 2520    
     
42-2520   13 มกราคม จัดตั้งสถาบันวิจัยโภชนาการ
     
พ.ศ. 2521    
     
43-2521   30 มกราคม ยกฐานะโครงการการศึกษาและวิจัยสิ่งแวดล้อม เป็นคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
     
พ.ศ. 2522    
     
44-2522   9 ธันวาคม ศ.เกียรติคุณ นพ.ดร.ณัฐ ภมรประวัติ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี (ดำรงตำแหน่งถึง 8 ธันวาคม 2534)
     
พ.ศ. 2524    
     
45-2524   30 พฤศจิกายน จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาชนบท
     
พ.ศ. 2525   จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน
     
พ.ศ. 2526    
     
46-2526   23 กรกฎาคม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศาลายา
     
พ.ศ. 2528    
     
47-2528   11 กรกฎาคม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงสำเร็จการศึกษา และทรงเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์
     
พ.ศ. 2529    
     
    26 มีนาคม จัดตั้งโครงการศึกษาปริญญาตรี สำหรับนักศึกษานานาชาติ
47-2529   4 สิงหาคม ยกฐานะกองห้องสมุดให้เป็นสำนักหอสมุด
     
พ.ศ. 2530    
     
48-2530   15 กันยายน ยกฐานะโครงการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เป็นสำนักสัตว์ทดลองแห่งชาติ
     
พ.ศ. 2531    
     
49-2531   18 กรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเปิดอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฝั่งธนบุรี
     
50-2531   6 ตุลาคม จัดตั้งสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
     

2532-2546  
     
พ.ศ. 2532          18 ธันวาคม จัดตั้งศูนย์ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล รับผิดชอบการขยายพื้นที่ทำการของมหาวิทยาลัย ไปยัง ตำบลศาลายา
     
พ.ศ. 2533    
     
51-2533   18 สิงหาคม จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์
     
พ.ศ. 2534    
     
52-2534   9 ธันวาคม ศ.เกียรติคุณ นพ.ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี ดำรงตำแหน่งอธิการบดี (ดำรงตำแหน่งถึง 8 ธันวาคม 2538)
     
53-2534   28 พฤษภาคม สถาปนาวิทยาลัยราชสุดา
     
พ.ศ. 2535    
     
 54-2535    8 พฤษภาคม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน “พระพุทธมหาลาภ” แก่มหาวิทยาลัยมหิดล
     
พ.ศ. 2536    3 พฤษภาคม ประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
     
พ.ศ. 2537    
     
55-2537   21 กันยายน จัดตั้งวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
     
พ.ศ. 2538    
     
56-2538   23 พฤศจิกายน จัดตั้งศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
     
57-2538    9 ธันวาคม ศ.เกียรติคุณ นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี (ดำรงตำแหน่งถึง 8 ธันวาคม 2542)
     
พ.ศ. 2539    
     
58-2539   27 มิถุนายน จัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
     
 พ.ศ. 2540    
     
60-2540   2 ตุลาคม จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และสถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์
61-2540-1  
     
61-2540-2   17 ธันวาคม จัดตั้งวิทยาลัยการจัดการ
     
พ.ศ. 2541    
     
59-2541   18 เมษายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ ทรงวางศิลาฤกษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
     
พ.ศ. 2542    
     
63-2542   1 มกราคม จัดตั้งวิทยาลัยศาสนศึกษา
     
 62-2542    19 กุมภาพันธ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ประทานพระวินิจฉัยให้ “ต้นกันภัยมหิดล” เป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล
     
64-2542   9 ธันวาคม ศ.เกียรติคุณ นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
(ดำรงตำแหน่งถึง 8 ธันวาคม 2550)
     
    21 กรกฏาคม จัดตั้งคณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์
     
พ.ศ. 2545    
     
65-2545   2 เมษายน จัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์
66-2545   21 สิงหาคม จัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
     
พ.ศ. 2546    
     
67-2546   17 ธันวาคม จัดตั้งคณะศิลปศาสตร์
     

2547-2562
     
 พ.ศ. 2547    
     
 68-2547        1 พฤศจิกายน จัดตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี
     
พ.ศ. 2549    
     
 69-2549    19 กรกฏาคม จัดตั้งศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
     
พ.ศ. 2550    
     
70-2550   9 ธันวาคม ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ดำรงตำแหน่งอธิการบดี (ดำรงตำแหน่งถึง 8 ธันวาคม 2554)
     
พ.ศ. 2551    
     
71-2551   4 มกราคม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
     
พ.ศ. 2552    
     
72-2552   20 พฤศจิกายน จัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
     
73-2552   2 กันยายน สถาปนามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
     
74-2552   20 พฤษภาคม เปลี่ยนชื่อคณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ เป็นคณะกายภาพบำบัด
     
พ.ศ. 2554    
     
75-2554   4 กรกฎาคม พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเข้ารับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยนานาชาติ
     
76-2554   1 กันยายน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล
หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
     
พ.ศ. 2555    
     
77-2555   9 ธันวาคม ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน ดำรงตำแหน่งอธิการบดี (ดำรงตำแหน่งถึง 31 ธันวาคม 2557)
     
พ.ศ. 2556    
     
78-2556   1 มิถุนายน จัดตั้งโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
     
พ.ศ. 2557    
     
79-2557   17 เมษายน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิด “มหิดลสิทธาคาร”
     
พ.ศ. 2558    
     
80-2558   5 มกราคม ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร ดำรงตำแหน่งอธิการบดี (ดำรงตำแหน่งถึง 31 กรกฎาคม 2560)
     
พ.ศ. 2559    
     
81-2559   1 เมษายน จัดตั้งสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
     
พ.ศ. 2560    
     
82-2560   1 สิงหาคม ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดี (ปัจจุบัน)
     
83-2560   12 กันยายน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิด “อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ”
     
พ.ศ. 2562    
     
84-2561   2 มีนาคม ครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
     

The Chronicle of Mahidol University ร้อยเรียงเรื่องราวจากอดีตสู่ปัจจุบัน ของเส้นทางแห่งมหาวิทยาลัยของแผ่นดิน

ภาพอธิการบดีเล่นบอร์ดเกมส์

 • 01-01mar2562
 • 02-01mar2562
 • 03-01mar2562
 • 04-01mar2562
 • 05-01mar2562
 • 06-01mar2562

อุปกรณ์

การ์ดจำนวน 77 ใบ แต่ละใบจะมี 2 ด้าน คือ

• ด้านคำถาม เป็นภาพและคำบรรยายเหตุการณ์
• ด้านเฉลย เป็นภาพและคำบรรยายเหตุการณ์ พร้อมบอกปีที่เกิดเหตุการณ์นั้น

ตัวอย่างการ์ดบอร์ดเกมส์

 • 01-Boxset
 • 02How-to-play
 • 2431
 • 2431_back
 • 2443
 • 2443_back
 • 2470
 • 2470_back
 • 2473
 • 2473_back
 • 2486
 • 2486_back
 • 2493_3 april
 • 2493_back
 • 2512 MU back
 • 2512 MU
 • 2512-Chatchawan
 • 2512-chatchawan-back
 • 2526
 • 2526_back
 • 2528 asian
 • 2528 back
 • 2529-library-back
 • 2529-library
 • 2536 back
 • 2536
 • 2542 kanphai back
 • 2542 kanphai
 • 2554 Princess back
 • 2554 Princess
 • 2562
 • 2562_back

วิธีเล่นเกม

จำนวนผู้เล่น ตั้งแต่ 2 - 8 คน

การเตรียมการเล่น

1. นำการ์ดทั้งหมดพลิกเป็นด้านคำถามขึ้น คว่ำด้านเฉลยลง และสับการ์ดทั้งหมด

2. เลือกผู้เล่นคนแรก

3. แจกการ์ดให้ผู้เล่นทุกคนแบบสุ่ม วางไว้ที่ด้านหน้าของผู้เล่น แต่ละคน

• ผู้เล่นจำนวน 2 – 3 คน แจกการ์ดคนละ 5 ใบ
• ผู้เล่นจำนวน 4 – 5 คน แจกการ์ดคนละ 4 ใบ
• ผู้เล่นจำนวน 6 – 8 คน แจกการ์ดคนละ 3 ใบ

**ห้ามผู้เล่นพลิกด้านเฉลยดู**

4. สุ่มการ์ด 1 ใบ แล้วหงายด้านเฉลย วางไว้กลางวง

วิธีการเล่น

1. ให้ผู้เล่นเลือกการ์ดของตนเอง 1 ใบ ออกมาและพิจารณาการ์ดที่ตนเอง เลือกมาว่าเหตุการณ์ในการ์ดนั้นเกิดขึ้นก่อนหรือหลังเหตุการณ์ในการ์ด ที่อยู่กลางวง

• หากผู้เล่นพิจารณาว่าการ์ดนั้นเกิดขึ้นก่อน ให้วางการ์ดนั้นไว้ด้านซ้ายของ การ์ดใบแรก
• หากผู้เล่นพิจารณาว่าการ์ดนั้นเกิดขึ้นหลัง ให้วางการ์ดนั้นไว้ด้านขวาของ การ์ดใบแรก
• ในรอบต่อไป หากมีการ์ดตั้งแต่สองใบขึ้นไป ผู้เล่นสามารถนำการ์ดวาง ด้านซ้าย หรือด้านขวา หรือวางแทรกระหว่างการ์ดของเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นก่อนและหลัง โดยเรียงตามลำดับเหตุการณ์ให้ถูกต้อง

2. หลังจากนั้นหงายด้านเฉลยของการ์ด

• หากวางการ์ดในตำแหน่งที่ผิด ให้ทิ้งการ์ดใบนั้น นำออกไปเก็บใส่กล่อง และให้ผู้เล่นคนนั้นหยิบการ์ดใบแรกจากกองกลาง 1 ใบ ไว้ที่ด้านหน้า ของตน และให้ผู้เล่นคนต่อไปเล่นต่อ
• หากวางการ์ดในตำแหน่งที่ถูกต้อง ให้วางการ์ดใบนั้นไว้ในตำแหน่งนั้น และให้ผู้เล่นคนต่อไปเล่นต่อ

3. ผู้เล่นคนใดการ์ดหมดก่อนเป็นผู้ชนะ

How to play

Components

77 cards, each card has 2 sides.

• The question side shows picture and caption.
• The answer side shows the same information with the year of that event.

Number of Players 2 to 8 players

Setup

1. Shuffle the cards. Make sure that the "answer" sides of all cards are hidden.

2. Choose the first player.

3. Deal a number of cards randomly to each player and place them in font of each player.

• 2 to 3 players deal 5 cards for each player.
• 3 to 4 players deal 4 cards for each player.
• 6 to 8 players deal 3 cards for each player.

**Players are not allowed to see the answer sides**

4. Pick up the top card from the pile, then place it on the table and flip it to show the starting year for the game.

Playing the Game

1. The first player looks at the starting card and consider his own cards that which one is happened before or after:

• If the player think that it was happened before, place the card on the left side of the starting card.
• If the player think that it was happened after, place the card on the right side of the starting card.
• In the next turn, if there are more than one card in the game, the player can choose the card for playing and then place the card whether it's on the left or right side, between them.

2. Flip the chosen card.

• If the card is placed in the incorrect position, the player must discard it, and draw a new one from the pile. Then, turn to the next player to play.
• If the card is placed in the correct position, keep the card there and let the next player plays.

3. If only one player has no cards left, that player immediately wins the game!

 

Scroll to top