แพทยสภาประกาศ 48 ชื่อ ปูชนียแพทย์

รายนามปูชนียแพทย์cart
กระแส ชนะวงศ์

ศ.พิเศษ นพ.กระแส ชนะวงศ์

กษาน จาติกวนิช

ศ.นพ.กษาน จาติกวนิช

เกษม วัฒนชัย

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย

จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์

ศ.เกียรติคุณ พญ.มรว.จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์

จำลอง หะริณสุต

ศ.เกียรติคุณ นพ.จำลอง หะริณสุต

เฉลิม พรมมาส

ศ.อุปการคุณ นพ.เฉลิม พรมมาส

ชนิกา ตู้จินดา

ศ.เกียรติคุณ พญ.ชนิกา ตู้จินดา

ชัชวาล โอสถานนท์

ศ.เกียรติคุณ นพ.ชัชวาล โอสถานนท์

ณัฐ ภมรประวัติ

ศ.เกียรติคุณ นพ.ณัฐ ภมรประวัติ

ตระหนักจิต หะริณสุต

ศ.เกียรติคุณ พญ.คุณหญิงตระหนักจิต หะริณสุต

ถนอมศรี ศรีชัยกุล

ศ.เกียรติคุณ พอ.หญิง พญ.ถนอมศรี ศรีชัยกุล

ธาดา ยิบอินซอย

ศ.นพ.ธาดา ยิบอินซอย

ประเวศ วะสี

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี

ประสงค์ ตู้จินดา

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประสงค์ ตู้จินดา

เปรม บุรี

ศ.เกียรติคุณ นพ.เปรม บุรี

ภูเก็ต วาจานนท์

ศ.เกียรติคุณ นพ.ภูเก็ต วาจานนท์

ร่มไทร สุวรรณิก

ศ.เกียรติคุณ นพ.ร่มไทร สุวรรณิก

รวราวุธ สุมาวงศ์

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.วราวุธ สุมาวงศ์

วีกิจ รานุวัตติ์

ศ.เกียรติคุณ นพ.วีกิจ วีรานุวัตติ์

สงกรานต์ นิยมเสน

ศ.นพ.สงกรานต์ นิยมเสน

สงคราม ทรัพย์เจริญ

ศ.เกียรติยศ นพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ

สวัสดิ์ แดงสว่าง

ศ.นพ.สวัสดิ์ แดงสว่าง

สุด แสงวิเชียร

ศ.เกียรติคุณ นพ.สุด แสงวิเชียร

สุดสาคร ตู้จินดา

ศ.เกียรติคุณ พญ.คุณหญิงสุดสาคร ตู้จินดา

คุณสุภา ณ นคร

ศ.เกียรติคุณ พญ.คุณสุภา ณ นคร

เสนอ อินทรสุขศรี

ศ.เกียรติคุณ นพ.เสนอ อินทรสุขศรี

อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ศ.เกียรติคุณ นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ

อรุณ เผ่าสวัสดิ์

ศ.เกียรติคุณ นพ.อรุณ เผ่าสวัสดิ์

อวย เกตุสิงห์

ศ.เกียรติคุณ เรือโท นพ.อวย เกตุสิงห์

ยอร์ช บรัดเลย์ แมคฟาร์แลนด์

ศ.กิตติมศักดิ์ อำมาตย์เอก พระอาจวิทยาคม
(ยอร์ช แบรดเลย์ แม็คฟาร์แลนด์)

อารี วัลยะเสวี

ศ.เกียรติคุณ นพ.อารี วัลยะเสวี

อาวุธ ศรีศุกรี

ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี

อุดม โปษะกฤษณะ

ศ.เกียรติคุณ นพ.อุดม โปษะกฤษณะ